Sinteze de pedagogie generala

Sinteze de pedagogie generala
Preț: 64,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-048-145-4
Anul publicării: 2020
Pagini: 656

DESCRIERE

Sinteze de pedagogie generala. Ghid pentru pregatirea examenelor de titularizare, definitivat si gradul didactic II - Ion Albulescu, Horatiu Catalano
 
În paginile sale sunt prezentate, într-o manieră exhaustivă, sintetică, accesibilă, temele cuprinse în programele de pedagogie pentru examenele respective. În abordarea temelor s-a avut în vedere corelarea armonioasă a evoluțiilor conceptuale din științele educației cu diversificarea din ce în ce mai accentuată a câmpului educațional și a practicilor corelate acestuia, astfel încât cititorul acestui volum să poată analiza, construi și reflecta în viziune personalizată conținuturile fiecărei teme.
 
Procesul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice se desfăşoară în acord cu standardele ocupaţionale asociate specializărilor, precum şi in conformitate cu noile tendinţe privind asigurarea calităţii în educaţie.

Acest volum este destinat profesorilor din gimnaziu şi liceu care se pregătesc pentru examenele de titularizare, definitivare în învăţământ şi obţinerea gradului didactic II, dar şi studenţilor viitori profesori. In paginile sale sunt prezentate, într-o manieră exhaustivă, sintetică, accesibilă, temele cuprinse în programele de pedagogie pentru examenele respective.
 
în abordarea temelor s-a avut în vedere corelarea armonioasă a evoluţiilor conceptuale din ştiinţele educaţiei cu diversificarea din ce în ce mai accentuată a câmpului educaţional şi a practicilor corelate acestuia, astfel încât cititorul acestui volum să poată analiza, construi şi reflecta în viziune personalizată conţinuturile fiecărei teme.

Desigur, orice cadru didactic responsabil, preocupat de teoria şi practica educaţională, implicit de dezvoltarea profesională continuă poate găsi în paginile acestui volum repere ideatice şi sugestii de bune practici pertinente şi utile în activitatea sa cotidiană, ca premise ale unui exerciţiu profesional care va contribui la perfecţionarea competenţelor şi a performanţelor didactice.

CUPRINS:
 
Cuvânt inainte                    -                            
I. EDUCAŢIA ŞI INVAŢAMANTUL ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII. CONTEXT, TENDINŢE, REFORME,
Ion ALBULESCU, Mirela ALBULESCU                        
1.    Societatea cunoaşterii                    
2.    Sistemul de învăţământ din România    
3.    Documente şi strategii ale Uniunii Europene.
Dimensiunea europeană a educaţiei în România        
4.    Competenţele-cheie                
5.    Sistemul creditelor europene transferabile şi recunoaşterea diplomelor    
6.    Inovaţie şi reformă în învăţământ        
7.    Cetăţenia democratică             
8.    Drepturile copilului                
Bibliografie                
II. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE,
Horaţiu CATALANO
1.    Calitatea în educaţie                        
2.    Managementul calităţii organizaţiei şcolare şi al procesului de învăţământ    
3.    Standarde, domenii şi criterii de asigurare a calităţii în organizaţia şcolară    
4.    Proceduri şi mecanisme de evaluare a calităţii    
Bibliografie                                                        
III. STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL PEDAGOGIEI,
Sorin CRISTEA                                    
1.    Pedagogia, ştiinţă socioumană specializată în studiul educaţiei    
2.    Conceptul de „educaţie"                        
3.    Domenii educaţionale reprezentative la nivel de conţinuturi
generale ale educaţiei                                    
4.    Noile educaţii                                
Educaţia pentru democraţie                                    
Educaţia interculturală                            
Educaţia economică.                                    
Educaţia pentru sănătate                                
5.    Educaţia permanentă şi autoeducaţia.
Direcţii de dezvoltare a educaţiei                         
Bibliografie            
IV. EDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII,
Ion ALBULESCU
1.    Personalitatea                   
2.    Educabilitatea. Factorii dezvoltării personalităţii şi interacţiunea lor
3.    Evoluţia personalităţii - stadiile dezvoltării psihice
Bibliografie        
V. FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI,
Sorin CRISTEA                                         
1.    Definirea finalităţilor educaţiei la nivel de concept pedagogic fundamental        
2.    Clasificarea finalităţilor educaţiei. Categorii ale finalităţilor educaţiei şi relaţiile dintre acestea
I.    Obiectivele educaţionale, ale procesului de învăţământ. Definirea conceptului. Sisteme de clasificare. Taxonomii    
I.    Definirea conceptului             
II.    Sisteme de clasificare a obiectivelor procesului de învăţământ la nivel de taxonomii pedagogice                
Taxonomia obiectivelor cognitive, din „domeniul cognitiv" (B. S. Bloom)    
Taxonomia obiectivelor noncognitive, din „domeniul afectiv" (D. R. Krathwohl)                    
Taxonomia obiectivelor psihomotorii, din „domeniul psihomotor" (A. J. Harrow)        
Taxonomia obiectivelor instruirii (D'Hainaut)                
4. Conceptul de competenţă. Tipuri de competenţe.
Implicaţii la nivelul obiectivelor procesului de învăţământ    
Bibliografie                
VI. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI,
Sorin CRISTEA            
1.    Statut epistemologic, dezvoltări actuale, domenii de cercetare    
2.    Conceptul de curriculum - perspective de analiză. Tipologii    
2. 1. Perspective de analiză: istorică, epistemologică, la nivel de politică a educaţiei                        
2. 2. Tipologii ale curriculumului        
3.    Teorii privind proiectarea şi dezvoltarea curriculumului şcolar. Principii şi condiţii de proiectare a curriculumului la decizia şcolii
4.    Produse şi documente curriculare                         
5.    Conţinuturile educaţiei: concept, criterii de selecţie, organizare, tipologia conţinuturilor                
6.    Proiectarea curriculumului    
VII.    PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT,
Sorin CRISTEA                
1.    Definirea şi analiza conceptului                                                     
2.    Abordări structural-sistemice, funcţionale şi interacţionale. Activitatea de instruire ca expresie a interacţiunii dintre predare, învăţare şi evaluare    
3.    Un model ideal al structurii de funcţionare a activităţii de instruire în contextul lecţiei
4.    Procesul didactic asistat de noile tehnologii de informare şi comunicare        
5.    Modele de instruire - tipuri fundamentate psihologic şi pedagogic    
Bibliografie         .                
VIII.    ÎNVĂŢAREA UMANĂ - ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ,
Adina GLAVA, Cătălin GLAVA    
1.    învăţarea - concept şi caracter multidimensional    
2.    învăţarea şcolară                        
3.    Condiţii interne şi externe ale învăţării. Relaţionarea condiţiilor şi factorilor implicaţi în învăţare    
3. 1.    Condiţiile interne ale învăţării        
3. 2.    Condiţiile externe ale învăţării            
3. 3.    Interdependenţa dintre condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare. Implicaţii practice    
4.    Stilul de învăţare                                         
5.    Tipuri, forme şi niveluri ale învăţării                            
6.    Teoriile învăţării şi implicaţiile lor în procesul educaţional                
7.    Aspectul procesual al învăţării                        
8.    Motivaţia învăţării şi performanţa şcolară. Nivelul optim de motivare             
9.    Spaţiul afectiv al învăţării            
Bibliografie                            
IX. PREDAREA,
Adina GLAVA, Cătălin GLAVA                    
1.    Predarea ca proces de organizare şi conducere a activităţii de învăţare                                            
2.    Modele instrucţionale            
3.    Stilul de predare - o expresie a convingerilor profesionale ale cadrului didactic                
4.    Relaţia stilurilor de predare cu stilurile de învăţare                            
5.    Orientări contemporane în teoria şi practica predării    
5. 1.    Noi roluri ale profesorului
5. 2.    Promovarea practicilor de predare validate ştiinţific            
6.    Predarea creativă            
7.    Predarea reflectivă    
8.    Noi practici de predare în contextul centrării pe elev        
Bibliografie        
X. STRATEGIILE DIDACTICE,
Horaţiu CATALANO                    
1.    Definiţii, caracteristici, tipologie                
2.    Metodologia didactică                        
3.    Metoda didactică    
4.    Procedeul didactic    
5.    Tehnica didactică                
6.    Analiza descriptivă a celor mai utilizate metode didactice clasice
7.    Strategii, metode şi tehnici didactice interactive care promovează învăţarea integrată        
8.    Formele de organizare a procesului de învăţământ            
8. 1.    Delimitări teoretice. Clasificare        
8. 2.    Lecţia - forma fundamentală de organizare a procesului de învăţământ    
9.    Mijloacele de învăţământ                                                    
10.    Interacţiunea obiective-conţinuturi-strategii în instruirea şcolară        
Bibliografie        
XI. COMUNICAREA DIDACTICĂ,
Detta MUŞTE            
1.    Concept                
2.    Structura comunicării didactice    
3.    Funcţii ale comunicării                        
4.    Formele comunicării                            
5.    Condiţii de eficacitate a comunicării didactice                 
6.    Bariere în comunicarea didactică            
7.    Competenţa de comunicare                                 
Bibliografie                    
XII. TEORIA ŞI PRACTICA EVALUĂRII EDUCAŢIONALE - O PERSPECTIVĂ GLOBALĂ,
Cristian STAN, Adriana Denisa MANEA, Constantina CATALANO        
1.    Conceptul de evaluare: definire, etape, funcţii        
2.    Strategii şi forme de evaluare a rezultatelor şcolare    
3.    Metode de evaluare                    
4.    Tipuri de evaluare    
5.    Aprecierea rezultatelor şcolare    
6.    Factori perturbatori/erori în evaluarea şcolară    
7.    Evaluarea activităţilor didactice asistate de TIC    
8.    Evaluarea documentelor curriculare                
9.    Domenii şi agenţi ai evaluării educaţionale    
10.    Relaţiile evaluare-curriculum, evaluare-predare    
11.    Autoevaluarea didactică                        
Bibliografie        
XIII. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE,
Dana JUCAN, Cristina CATALANO    
1.    Concept, niveluri, etape, exigenţe            
2.    Specificul proiectării didactice şi al predării-învăţării centrate pe competenţe         
2. 1.    Elaborarea planificării calendaristice            
2. 2.    Proiectarea unităţilor de învăţare    
2. 3.    Elaborarea proiectării lecţiilor/activităţilor didactice            
3.    Proiectarea activităţilor didactice integrate
4.    Proiectarea lecţiei. Variante de redactare a proiectelor de activitate didactică                
5.    Proiectarea activităţilor didactice cu componentă TIC    
6.    Proiectarea documentelor curriculare (plan, programă, manual, auxiliare)                 
6. 1.    Planul-cadru de învăţământ                
6. 2.    Programa şcolară şi manualele şcolare!        
Bibliografie            
XIV. MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE ŞI AL CLASEI DE ELEVI,
Cornelia STAN
1.    Fundamente teoretico-metodologice. Delimitări conceptuale    
2.    Stiluri de conducere. Schimbare şi dezvoltare organizaţională    
3.    Descentralizarea învăţământului                        
4.    Dimensiunile managementului clasei de elevi    
4. 1.    Dimensiunea ergonomică    
4. 2.    Dimensiunea psihologică        
4. 3.    Dimensiunea socială                    
4. 4.    Dimensiunea normativă
4. 5.    Dimensiunea operaţională                    
4. 6.    Dimensiunea inovatoare            
5.    Decizia educaţională în clasă    
6.    Gestionarea situaţiilor conflictuale, de criză educaţională în clasa de elevi                                
7.    Metode şi tehnici de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor            
8.    Climatul psihosocial în clasa de elevi şi valenţele sale educative    
Bibliografie                                    
XV. FACTORI NONCOGNITIVI AI SUCCESULUI ŞCOLAR,
Dana OPRE                            
1.    Trasee de dezvoltare optimă a competenţelor noncognitive
2.    Programe de dezvoltare a competenţelor noncognitive. Exemple de bune practici                    
2. 1.    Programul SELF KIT                    
2. 2.    Programul SOCIAL-EMOTIONAL PREVENTION    
2. 3.    TOOLKIT - program de dezvoltare a abilităţilor socio-emoţionale în copilărie şi adolescenţă    
3.    Concluzii                 
Bibliografie    
XVI. EDUCAŢIA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE. IMPLICAŢII EDUCAŢIONALE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ,
Andrea HATHAZI
1 Şcoala incluzivă. Modele şi forme de incluziune şcolară a copiilor cu CES    
2.    Formele şi niveluri ale integrării                            
3.    Dificultăţile in învăţare. Factori, tipuri şi moduri de manifestare a dificultăţilor în învăţarea şcolară. Strategii de abordare psihopedagogice
a dificultăţilor în învăţarea şcolară                    
4.    Aspecte ale educaţiei supradotaţilor        
5.    Instruirea diferenţiată                    
6.    Planul de intervenţie personalizat                
Bibliografie
XVII. PERSONALITATEA CADRULUI DIDACTIC,
Adriana Denisa MANEA, Cristian STAN                    
1.    Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competenţe, standarde    
2.    Responsabilitatea profesorului în dezvoltarea integrală a copilului
(cognitivă, morală, afectivă, civică, fizică, estetică)    
3.    Motivaţia pentru cariera didactică şi managementul carierei didactice.
Formare iniţială şi continuă, evaluare şi autoevaluare    
Bibliografie                                                    
XVIII. MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI            
1.    Cercetarea pedagogică: concept, specific, funcţii    
2.    Tipuri fundamentale de cercetare                    
3.    Proiectul de cercetare. Etapele cercetării în ştiinţele educaţiei    
Bibliografie    
XIX. ŞCOALA CA SUBSISTEM AL SISTEMULUI SOCIAL,
Horaţiu CATALANO    
1.    Sistemul social - sistemul de educaţie - sistemul de învăţământ
2.    Cultură organizaţională şi dezvoltare instituţională    
3.    Mediile educaţionale. Analiză interfactorială şi funcţională
3. 1.    Familia: definire, structură şi funcţii:            
3. 2.    Biserica X        
3. 3.    Mass-media                        
3. 4.    Organizaţiile neguvernamentale (ONG)   

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0388 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.