Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat și gradul didactic II

Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat și gradul didactic II
Preț: 54,95 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-973-46-1159-1
Editura:
Anul publicării: 2020
Pagini: 544

DESCRIERE

Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat și gradul didactic II - Dan Potolea, Ioan Neacșu, Romiță B. Iucu, Ion-Ovidiu Pânișoară
 
... pentru prima data, reprezentantii atitor scoli de pedagogie isi unesc eforturile intr-o lucrare pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice aflate in fata unor examene importante ca definitivarea in invatamint sau gradele didactice. In sens larg, este vorba despre o opera de colaborare nationala, pentru a le oferi cadrelor didactice un ghid pedagogic util indiferent de centrul universitar in care vor sustine examenele.
 
CUPRINS:
 
Nota asupra ediţiei
Capitolul 1 - Educaţia, învăţământul şi societatea cunoaşterii în secolul XXI: context, orientări, tendinţe, inovaţii şi experienţe reformatoare. Dimensiunea europeană a educaţiei. Documente şi strategii ale UE şi CE
(Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin ş. a.) (conf. univ. dr. Roxana Chivu)
1. 1. Documente şi strategii ale UE şi CE (Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin ş. a.)                             
Capitolul 2 - Proiectarea, organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie şi de învăţământ din România. Aspecte legislative, structură, reţea, dezvoltări instituţionale şi conexiuni funcţionale. Priorităţile reformei
(prof. univ. dr. Sorin Cristea, lect. univ. drd. Laura Şerbănescu)    
2. 1.    Sistemul de educaţie                        
2. 2.    Sistemul de învăţământ                    
2. 3.    Aspecte legislative, structură, reţea, dezvoltări instituţionale şi conexiuni funcţionale. Priorităţile reformei     
Capitolul 3 - Calitatea în educaţie şi învăţământ (prof. univ. dr. Ioan Neacşu)     
3. 1.    Context, politici, principii, indicatori, legislaţie    
3. 2.    Cadrul conceptual al calităţii     
3. 3.    Calitatea educaţiei - perspectiva modelelor mentale     
3. 4.    Cultura calităţii şi calitate în sistemul educaţional    
3. 5.    Politica, strategiile şi programele de evaluare şi autoevaluare a calităţii în educaţie                 
3. 6.    Calitatea şi managementul calităţii totale în educaţie/învăţământ          
3. 7.    Metode, tehnici şi instrumente în managementul calităţii    
3. 8.    Documente de referinţă în asigurarea calităţii    
3. 9.    Concluzii            
Capitolul 4 - Domenii educaţionale reprezentative. Noile educaţii.
Formal, nonformal şi informai în educaţie. Alternative educaţionale. Interdependenţe (prof. univ. dr. Emil Păun, lect. univ. drd. Laura Şerbănescu)         
4. 1.    Domenii educaţionale reprezentative    
4. 2.    Noile educaţii            
4. 3.    Formal, nonformal şi informai în educaţie                        
4. 4.    Alternative educaţionale                     
Capitolul 5 - Educabilitatea. Mediile educaţionale şi factorii dezvoltării personalităţii umane (ereditatea, mediul, educaţia)
(prof. univ. dr. Emil Păun, lect. univ. drd. Laura Şerbănescu)    
5. 1.    Repere teoretice
5. 2.    Factorii dezvoltării psihoindividuale
Capitolul 6 - Structura, evoluţia şi dinamica personalităţii umane
(prof. univ. dr. Gabriel Albu, conf. univ. dr. Valeria Negovan)     
6. 1.    Conceptul de personalitate                
6. 2.    Structura personalităţii                
6. 3.    Personalitatea şi învăţarea                     
Capitolul 7 - Teoria şi metodologia curriculumului: statut epistemologic şi dezvoltări actuale
(prof. univ. dr. Dan Potolea, prof. univ. dr. Ion Negreţ-Dobridor)                
7. 1.    Statutul epistemologic, legitimitatea şi oportunitatea conceptualizării curriculumului         
7. 2.    Clarificări etimologice    
7. 3.    Perspective şi tendinţe în analiza conceptuală a curriculumului
7. 4.    Praxiologia curriculumului: tipuri şi modele de dezvoltare a curriculumului    
7. 5.    Conceptualizarea curriculumului. O abordare comprehensivă        
7. 6.    Orientări şi tendinţe moderne şi postmoderne în teoria şi metodologia curriculumului                
Capitolul 8 - Elementele structurale ale curriculumului şcolar, semnificaţii şi interacţiuni. Aplicaţii
(prof. univ. dr. Marin Manolescu)
8. 1.    Perspectiva structurală de analiză a curriculumului     
8. 2.    Abordarea globală, omogenă şi coerentă a curriculumului şcolar    
8. 3.    Finalităţile procesului de învăţământ                 
8. 4.    Conţinuturile învăţământului                     
8. 5.    Timpul de instruire/Timpul şcolar                
8. 6.    Strategiile de instruire                 
8. 7.    Strategiile de evaluare                    
8. 8.    Aplicaţii şi teme de reflecţie                            
Capitolul 9 - Procesul de învăţământ - analiză conceptuală, abordări structural-sistemice, funcţionale şi interacţionale. Aplicaţii
(prof. univ. dr. Miron Ionescu, prof. univ. dr. Muşata Bocoş)    
9. 1.    Conceptul de proces de învăţământ - analiză psihopedagogică    
9. 2.    Caracterizarea procesului de învăţământ    
9. 3.    Abordarea sistemică a procesului de învăţământ            
9. 4.    Predarea, învăţarea şi evaluarea - componente fundamentale ale procesului de învăţământ. Paradigma triangulară predare-învăţare-evaluare    
9. 5.    Variabilele informativ-formative ale procesului de învăţământ    
9. 6.    Dinamica procesului de învăţământ                    
9. 7.    Aplicaţii practice
Capitolul 10 - Predarea (prof. univ. dr. Romită B. Iucu)        
10. 1.    Predarea - cadre istorice şi evolutive                        
10. 2.    Conceptul de predare. Relaţia predare-învătare-evaluare            
10. 3.    Predarea - act de comunicare pedagogică eficientă     
Capitolul 11 - învăţare. învăţarea şcolară (prof. univ. dr. Ioan Neacşu)    
11. 1.    Context: percepţia noilor schimbări şi provocări            
11. 2.    Natura învăţării, definiţii şi concepte        
11. 3.    Principiile, legităţile şi mecanismele funcţionale     
11. 4.    Structura şi procesualitatea în învăţarea şcolară    
11. 5.    Tipurile şi formele de învăţare                
11. 6.    Teoriile învăţării - o sinteză taxonomică                 
11. 7.    Condiţiile învăţării: taxonomie şi descriptori            
11. 8.    Repere în managementul învăţării eficiente    
11. 9.    Pentru o sinteză deschisă
Capitolul 12 - Metodologia procesului de învăţământ
(prof. univ. dr. loan Cerghit, prof. univ. dr. Sorin Cristea, conf. univ. dr. lon-Ovidiu Pânişoara)    
12. 1.    Delimitările conceptuale
12. 2.    Metoda, procedeul şi metodologia didactică
12. 3.    Importanta metodelor interactive într-un proces de învăţământ eficient    
Capitolul 13 - Matricea relaţiilor obiective-conţinuturi-strategii în instruirea şcolară
(lect. dr. Elisabeta Georgescu)    
13. 1.    Instruirea şcolară - abordare auriculară    
13. 2.    Determinările, diferenţierile şi particularizările relaţiilor obiective-conţinuturi-strategii în instruirea şcolară            
13. 3.    Orientările şi modelele de analiză                 
Capitolul 14 - Comunicarea şi relaţiile de comunicare pedagogică. Structură, mecanisme, forme, stiluri, eficacitate. Aplicaţii
(prof. univ. dr. Liliana Ezechil, prof. univ. dr. Gabriel Albu, conf. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânişoară)    
14. 1.    Conceptul de comunicare    
14. 2.    Postulatele comunicării interpersonale eficiente transferabile în context şcolar (aplicaţii)        
14. 3.    Formele şi stilurile de comunicare
14. 4.    Barierele şi eficacitatea în comunicarea didactică            
Capitolul 15 - Teoria şi practica evaluării educaţionale (activităţi, conduite, rezultate) formale şi nonformale: structuri, forme, funcţii, relaţii, mecanisme, disfuncţii.
Strategii şi metode de evaluare şi autoevaluare. Orientări noi. Aplicaţii (prof. univ. dr. Marin Manolescu, prof. univ. dr. Stan Panţuru)    
15. 1.    Obiective
15. 2.    Evaluarea şcolară: repere conceptuale, tendinţe de modernizare    
15. 3.    Funcţiile evaluării
15. 4.    Strategiile/tipurile de evaluare    
15. 5.    „Obiectul" evaluării şcolare                    
15. 6.    Operaţiile evaluării                                 
15. 7.    Criteriile de evaluare    
15. 8.    Metodele de evaluare            
15. 9.    Tehnici şi instrumente de evaluare    
15. 10.    Aplicaţii
Capitolul 16 - Interacţiunea/Interrelaţiile proiectare-predare-învăţare-evaluare în didactica domeniului. Semnificaţii şi interpretări actuale. Aplicaţii (prof. univ. dr. Liliana Ezechil, prof. univ. dr. Rodica Niculescu,
prof. univ. dr. Virgil Frunză)            
16. 1.    Introducere            
16. 2.    Predarea, învăţarea, evaluarea - semnificaţii şi interpretări actuale        
16. 3.    Aplicaţii    
Capitolul 17 - Proiectarea instruirii (prof. univ. dr. Sorin Cristea,
prof. univ. dr. Muşata Bocoş)                            
17. 1.    Conceptul de proiectare a instruirii            
17. 2.    Funcţiile şi structura de bază a instruirii    
17. 3.    Nivelurile proiectării instruirii            
17. 4.    Metodologia proiectării instruirii la micronivel pedagogic
Alternative metodologice. Instrumente de lucru orientative    
17. 5.    Indicatori de eficacitate                    
17. 6.    Aplicaţii                                
Capitolul 18 - Succesul şi insuccesul şcolar: cauze şi mecanisme explicative. Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor de învătare şcolară.
Programe de intervenţie personalizată. Aplicaţii (prof. univ. dr. Ecaterina Vrăşmaş, prof. univ. dr. TYaian Vrăşmaş)        
18. 1.    Precizarea conceptelor
18. 2.    Formele şi dinamica insuccesului şcolar            
18. 3.    Factorii care influenţează reuşita sau nereuşita şcolară    
18. 4.    Abordarea diferentelor individuale de învăţare la copii    
18. 5.    Strategii de abordare a dificultăţilor de învăţare la clasă        
18. 6.    Programe de intervenţie personalizate pentru elevii cu dificultăţi de învăţare
18. 7.    Concluzie         :                    
Capitolul 19 - Managementul clasei de elevi: fundamente teoretico-metodologice
(prof. univ. dr. Romită B. Iucu, prof. univ. dr. Liliana Ezechil, conf. univ. dr. Roxana Chivu)
19. 1.    Problemele generale ale clasei de elevi    
19. 2.    Relaţiile educaţionale în managementul clasei. Caracteristicile grupului şcolar            
19. 3.    Managementul relaţiilor de comunicare în clasa de elevi    
19. 4.    Managementul situaţiilor de criză educaţională    
Capitolul 20 - Statutul profesional al cadrului didactic: statut-roluri, competenţe, standarde, personalitate, formare continuă, evaluare, autoevaluare
(prof. univ. dr. Emil Păun, prof. univ. dr. Romiţă B. Iucu, lect. univ. dr. Laura Şerbănescu)    
20. 1.    Statut-rolurile            
20. 2.    Competentele    
20. 3.    Standardele            
20. 4.    Personalitatea                 
20. 5.    Formarea continuă    
20. 6.    Evaluarea, autoevaluarea    
Capitolul 21 - Asistenţa psihopedagogică în şcoală. Metode şi tehnici de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor
(prof. univ. dr. Gheorghe Tomşa)    
21. 1.    Conceptul de asistenţă şi implicaţiile sale    
21. 2.    Asistenta psihopedagogică în şcoală     
21. 3.    Metodele şi tehnicile de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor        
21. 4.    Model de test sociometric                 
Capitolul 22 - Consilierea şi orientarea personală, socială şi în carieră. Strategii şi programe
(prof. dr. Gheorghe Tomşa, conf. dr. Ionel Viorel, asist. dr. Mihaela Fopescu)              
22. 1.    Conceptul de consiliere şi dimensiunile sale    
22. 2.    Relaţia dintre consiliere, psihoterapie şi educaţie        
22. 3.    Consilierea şcolară                
Capitolul 23 - Creativitate, inovaţie şi educaţia pentru excelenţă
(prof. univ. dr. Ioan Neacşu)                                            
23. 1.    Contextul provocărilor                    
23. 2.    Creativitatea şi logica definiţiilor complementare        
23. 3.    Creativitatea umană: conexiuni intrapsihice    
23. 4.    Structura compoziţională a potenţialului creator    
23. 5.    Fazele procesului inovativ-creativ    
23. 6.    Niveluri în evoluţia manifestărilor creativităţii            
23. 7.    Dotarea superioară: teorii, modele explicative şi indici/caracteristici    
23. 8.    Factorii inhibitori şi barierele conduitei creative    
23. 9.    Profesorul creativ. Predarea creativă        
23. 10.    învăţarea creativă: un profil generativ    
23. 11.    Aplicaţie/Temă de reflecţie: „Standarde pentru educaţia copiilor dotaţi" (studiu de caz - o experienţă din SUA)    
Capitolul 24 - Managementul proiectelor de cercetare în ştiinţele educaţiei. Cercetarea-acţiune în educaţie. Aplicaţii
(prof. univ. dr. Florea Voiculescu, conf. univ. dr. Mihai Mircescu, lect. univ. dr. Simona Alecu)        
24. 1.    Metodă, metodologie - delimitări conceptuale    
24. 2.    Sistemul metodelor de cercetare    
24. 3.    Tipurile fundamentale de cercetare    
24. 4.    Managementul proiectelor de cercetare    
24. 5.    Metode de colectare a datelor - prezentare selectivă         
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0337 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.