Pedagogie. Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului. Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii

Pedagogie. Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului. Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii
-3,6%
Preț: 80,00 lei
83,00 lei (-3,61%)
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-26-1648-9
Anul publicării: 2023
Pagini: 376

DESCRIERE

Pedagogie. Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului. Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii. - Tudor Marin, Lucia Maria Marin
 
Pedagogia este știința educației și ea studiază „legile, esența, idealul, conținutul, metodele, mijloacele și formele educației”.
 
Legătura dintre pedagogie și educație trebuie interpretată din perspectiva mai multor planuri, și anume:
– pedagogia și educația nu pot fi/nu trebuie confundate;
– nu există pedagogie fără educație;
– raportul știință (pedagogia) – obiect de studiu (educația);
– relația teorie (pedagogie) – practică (procesul educației).

Trebuie să menționăm că de multe ori apare chiar sinonimia dintre ele (pedagogie și educație), aceasta datorându-se faptului că în limba engleză termenul „education” reprezintă atât teoria, cât și practica formativă (totuși, este necesar să definim corect termenii).

CUPRINS:

CURSUL I. Fundamentele pedagogiei
I. 1. Ce este pedagogia?... 11
I. 2. Domenii/evoluții ale pedagogiei... 13
I. 3. Educația obiect de studiu al pedagogiei... 16
I. 3. 1. Ce este educația?... 16
I. 3. 2. Natura fenomenului educațional... 22
I. 3. 3. Fundamentele/determinanții educației... 24
I. 3. 4. Funcțiile educației... 25
I. 3. 5. Structura educației... 26
I. 4. Factorii fundamentali ai devenirii ființei umane... 30
I. 4. 1. Ereditatea... 30
I. 4. 2. Mediul... 32
I. 4. 3. Educația – factor determinant/fundamental al formării
și al dezvoltării personalității... 36
I. 4. 4. Relația dintre factorii dezvoltării psihice și ai formării personalității... 37
I. 4. 5. Sporirea educabilității – obiectiv major al educației permanente/
educației pe tot parcursul/traseul vieții... 38
I. 5. Rolul educației în dezvoltarea personalității... 39
I. 5. 1. Educabilitatea... 39
I. 5. 2. Delimitări conceptuale... 40
I. 5. 3. Teorii privind educabilitatea... 42
I. 5. 3. 1. Teoria ereditaristă sau ineistă... 42
I. 5. 3. 2. Teoria ambientalistă... 45
I. 5. 3. 3. Teoria dublei/a triplei determinări... 46
I. 6. Dimensiunile/formele educației... 48
I. 6. 1. Conceptul „formă/dimensiune a educației”... 48
I. 7. Componentele/laturile educației... 53
I. 7. 1. Educația intelectuală/prin și pentru știință/cognitivă... 53
I. 7. 2. Educația morală... 55
I. 7. 3. Educația estetică... 58
I. 7. 4. Educația tehnologică/profesională/prin muncă și pentru muncă... 60
I. 7. 5. Educația fizică/psihomotrică... 63
I. 8. Noile educații... 64
I. 9. Profesionalizarea activității didactice între „dezirabil” și „inevitabil”... 70
I. 9. 1. Rolul cadrului didactic ca agent al schimbării
(Comisia pentru educație în sec. XXI - Delors. J. 2000)... 70
I. 9. 2. Conceptul de profesie... 70
I. 9. 3. Conceptul de profesionalizare... 71
I. 9. 4. Competența didactică... 71
I. 9. 5. Eseu privind statutul profesional al cadrului didactic... 72
I. 10. SINTEZE și abordări pentru seminar din alte perspective/alți autori... 80
I. 11. Sarcini de reflecție și exerciții aplicative... 108
Bibliografie... 110

CURSUL II. Teoria și metodologia curriculumului
II. 1. Curriculumul – concept multidimensional... 112
II. 2. Perspective de analiză a curriculumului... 114
II. 3. Caracteristicile unui curriculum pertinent... 115
II. 4. Tipuri de curriculum... 116
II. 5. Curriculum ca structură/alcătuire-analiza de structură... 118
II. 5. 1. Finalitățile educației; indicatori în formularea finalităților
învățământului preuniversitar... 118
II. 5. 2. Relațiile dintre finalitățile educației... 123
II. 5. 3. Funcțiile obiectivelor educaționale/pedagogice... 124
II. 6. Clasificarea obiectivelor pedagogice... 125
II. 6. 1. Taxonomia obiectivelor... 125
II. 6. 2. Formularea obiectivelor operaționale... 126
II. 7. Pedagogia prin obiective vs. cea bazată pe competențe... 129
II. 7. 1. Relația obiective-competențe... 131
II. 7. 2. Relația capacități-competențe... 132
II. 8. Conținuturile curriculare... 134
II. 8. 1. Modalitățile de organizare a conținuturilor... 135
II. 9. Timpul școlar... 137
II. 10. Strategii didactice... 138
II. 11. Strategii de evaluare... 140
II. 12. Proiectarea curriculumului... 140
II. 12. 1. Caracteristicile proiectării curriculare... 140
II. 12. 2. Proiectarea curriculară centrată pe competențe... 141
II. 12. 2. 1. Clarificări noționale... 141
II. 12. 2. 2. Modelul curricular din perspectivă pedagogică... 142
II. 12. 2. 3. Modelul curricular din perspectivă psihologică... 142
II. 12. 2. 4. Importanța conținuturilor... 142
II. 13. Proiectarea construirii curriculumului... 142
II. 14. Curriculum ca proces/dinamică/etapizare-analiza de proces... 144
II. 14. 1. Proiectarea/elaborarea curriculumului cere cu necesitate
respectarea următoarelor fundamente:... 144
II. 14. 2. Implementarea curriculumului,... 148
II. 14. 3. Evaluarea curriculumului... 148
II. 15. Curriculum ca produse/Analiza curriculumului ca produs... 148
II. 16. SINTEZE și alte abordări pentru seminar din partea altor autori... 151
II. 17. Sarcini de reflecție și exerciții aplicative... 170
Bibliografie... 172

CURSUL III. Teoria și metodologia instruirii
III. 1. Procesul de învățământ-obiectul de studiu al didacticii... 173
III. 2. Didactica-teorie generală a procesului de învățământ/ teoria instruirii... 175
III. 2. 1. Istoricul didacticii... 175
III. 2. 2. Clarificări noționale... 177
III. 2. 3. Didactica generală, didacticile speciale/didactica specialității... 180
III. 3. Procesul de învățământ ca relație predare, învățare, evaluare... 183
III. 3. 1. Procesul de învățământ/concept... 183
III. 3. 1. 1. Procesul de învățământ - abordare... 185
III. 3. 1. 2. Caracterul procesului de învățământ... 185
III. 3. 1. 3. Funcțiile procesului de învățământ... 185
III. 3. 1. 4. Abordarea sistemică a procesului de învățământ.
Noțiunea de sistem include un ansamblu organizat
de elemente și relații dintre acestea... 185
III. 3. 2. Procesul de învățământ ca proces de comunicare... 186
III. 3. 2. 1. Comunicarea didactică este o comunicare instrumentală
realizată prin mijloace verbale și nonverbale... 186
III. 3. 3. Procesul de învățământ ca proces de cunoaștere... 187
III. 4. Instruirea... 188
III. 5. Predarea- componentă și funcție fundamentală a procesului
de învățământ... 188
III. 5. 1. Concept/accepțiune... 188
III. 5. 2. Strategiile de predare... 189
III. 5. 3. Stiluri de predare... 191
III. 6. Învățarea... 192
III. 6. 1. Conceptul de învățare... 192
III. 6. 2. Învățarea școlară... 193
III. 6. 2. 1. Caracteristicile învățării școlare... 193
III. 6. 2. 2. Etapele învățării școlare... 194
III. 6. 2. 3. Tipuri fundamentale de învățare... 195
III. 6. 2. 4. Condițiile învățării școlare eficiente... 195
III. 6. 2. 5. Învățarea centrată pe copil/elev/educabil... 196
III. 6. 2. 6. Învățarea creativității... 197
III. 7. Teorii ale învățării... 200
III. 7. 1. Clasificare generală... 200
III. 7. 2. Teoriile învățării și rezolvarea de probleme
(ca necesitate actuală)... 200
III. 7. 3. Behaviorismul... 203
III. 7. 4. Cognitivismul... 207
III. 7. 4. 1. Cognitivismul și rezolvarea de probleme
(ca necesitate actuală)... 217
III. 7. 5. Constructivismul – premise teoretice... 218
III. 7. 6. Teoria antrenamentului intelectual... 224
III. 8. Metodologia didactică... 228
III. 8. 1. Conceptul de metodă de învățământ... 228
III. 8. 2. Mijlocul de învățământ... 229
III. 8. 2. 1. Funcțiile metodelor de învățământ:... 229
III. 8. 3. Clasificarea metodelor didactice... 230
III. 8. 3. 1. Metode activ-participative/activ-interactive... 230
III. 8. 4. Caracteristicile principalelor metode utilizate în procesul
de instruire (folosite și în învățământul primar și preșcolar/
conform specificități)... 231
III. 9. Mijloacele didactice... 238
III. 9. 1. Rolul mijloacelor didactice... 238
III. 9. 2. Funcțiile pedagogice ale mijloacelor didactice... 238
III. 9. 3. Generațiile mijloacelor de învățământ... 239
III. 10. Principiile procesului de învățământ/principiile didactice... 239
III. 10. 1. Concept... 239
III. 10. 2. Principiul participării conștiente și active... 240
III. 10. 3. Principiul intuiției... 240
III. 10. 4. Principiul legării teoriei cu practica... 240
III. 10. 5. Principiul învățământului sistematic și continuu... 241
III. 10. 6. Principiul însușirii temeinice a cunoștințelor și a abilităților... 241
III. 10. 7. Principiul accesibilității și individualizării învățământului... 241
III. 10. 8. Principiul asigurării conexiuni inverse... 241
III. 11. Moduri și forme de organizare a procesului instructiv-educativ... 241
III. 11. 1. Lecția... 241
III. 11. 2. Tipuri și variante de lecție după sarcina dominantă... 242
III. 11. 3. Evenimentele instrucționale (etape - văzute tradițional)
ale unei lecții... 244
III. 11. 4. Alte forme/modalități de organizare a procesului
de învățământ pe clase și lecții în decursul timpului... 245
III. 12. Proiectarea activităților didactice... 248
III. 12. 1. Conceptul de proiectare didactică (microstructural)... 248
III. 12. 2. Funcțiile proiectării pedagogice/design instrucțional... 248
III. 12. 3. Etapele proiectării didactice... 250
III. 12. 4. Proiectarea la nivelul învățământului preuniversitar... 251
III. 12. 5. Proiectul didactic (de lecție sau de activitate)... 257
III. 13. Activițățile integrate în grădiniță (concept/metodologie)... 258
III. 13. 1. Conținutul activității didactice pe domeniile experiențiale... 259
III. 13. 2. Forme de organizare a activităților didactice în grădiniță... 260
III. 13. 3. Proiectare la nivel de grădiniță... 261
III. 14. Sarcini de reflecție și exerciții aplicative... 262
Bibliografie... 264

Cursul IV. Teoria și metodologia evaluării
IV. 1. Evaluarea școlară – componentă fundamentală a procesului
de învățământ-abordări generale... 265
IV. 1. 1. Operațiile evaluării... 270
IV. 2. Stabilirea modurilor de evaluare /a metodologie... 272
IV. 3. Funcțiile evaluării... 273
IV. 4. Tipuri/forme de evaluare... 275
IV. 4. 1. Evaluarea inițială... 277
IV. 4. 2. Evaluarea formativă... 278
IV. 4. 3. Evaluarea sumativă (cumulativă)/finală... 279
IV. 4. 4. Evaluarea criterială... 280
IV. 4. 5. Evaluarea normativă... 280
IV. 4. 6. Evaluarea formatoare... 280
IV. 5. Metode și instrumente de evaluare... 281
IV. 5. 1. Clasificarea metodelor de evaluare... 281
IV. 5. 2. Instrumente de evaluare... 282
IV. 5. 2. 1. Criterii de selecție și organizare a instrumentelor
evaluative... 282
IV. 5. 2. 2. Calități/funcții ale instrumentelor de evaluare... 282
IV. 6. Metode tradiționale/clasice de evaluare... 283
IV. 6. 1. Evaluarea orală... 283
IV. 6. 2. Evaluarea prin probe scrise... 285
IV. 6. 3. Evaluarea prin probe practice... 286
IV. 6. 4. Testul docimologic... 286
IV. 7. Metode alternative/complementare/moderne de evaluare... 289
IV. 7. 1. Observarea sistematică a comportamentului elevului față
de învățare/ față de activitatea școlară, sau în procesul
de învățământ... 289
IV. 7. 1. 1. Fișa de evaluare... 290
IV. 7. 1. 2. Scara de clasificare... 304
IV. 7. 1. 3. Lista de control și verificare... 291
IV. 7. 1. 4. Grila de apreciere... 291
IV. 7. 2. Portofoliul... 292
IV. 7. 3. Proiectul... 293
IV. 7. 4. Investigația... 295
IV. 7. 5. Autoevaluarea/evaluarea formatoare... 296
IV. 8. Tipologia itemilor utilizați în evaluare... 297
IV. 8. 1. Caracteristicile itemilor... 299
IV. 8. 1. 1. Itemi obiectivi... 299
IV. 8. 1. 2. Itemi semiobiectivi... 302
IV. 8. 2. Itemi subiectivi care solicită un răspuns deschis... 304
IV. 9. Factori perturbatori și erori în evaluare... 305
IV. 10. Efectul backwash... 309
IV. 11. Evaluarea tradițională vs. evaluarea modernă... 310
IV. 12. Scurtă privire istorică și deschideri în contextul european contemporan... 311
IV. 12. 1. Considerații introductive în problematica evaluării
la nivel european... 311
IV. 12. 2. O lucrare de referință în problema evaluării publicată
la sfârșitul secolului trecut... 316
IV. 12. 3. Literatura anglo-saxona actuală, model
pentru dezvoltările locale... 320
IV. 12. 4. Evaluarea internațională a elevilor... 322
IV. 13. Întrebări/Sarcini de reflecție și exerciții aplicative... 323
Bibliografie... 324

CURSUL V. Fenomenul educațional și problematica lumii contemporane
V. 1. Societatea globală și educația continuă... 326
V. 2. Lumea/societatea umană încotro?... 327
V. 3. Societate regională și educația... 328
V. 4. Educația și societatea românească în contextul regionalizării
și globalizării... 330
V. 5. O „lectură” a educației prin grila postmodernității... 331
V. 6. Manifestări contemporane ale umanismului în științele educației... 335
V. 7. Cultura și școala contemporană... 336
V. 8. Condiția de științificitate a cunoștințelor pedagogice – necesitate
a lumii contemporane... 338
V. 8. 1. Condiția de științificitate – înțeles și proprietăți... 339
V. 8. 2. Explicația științifică în pedagogie/științele educației... 340
V. 9. Direcții noi în demersul științific educațional din perspectiva
didacticii contemporane... 343
V. 9. 1. Paradigmele și schimbările noi în demersul educațional... 343
V. 9. 2. Paradigma normativă... 348
V. 9. 3. Paradigma interpretativă... 351
V. 10. Demersul centrat pe competențe... 356
V. 11. „Noile educații” și educația contemporană... 363
V. 12. Autoeducația în contemporaneitate... 365
V. 13. Educația permanentă și contemporaneitatea... 366
V. 14. Sarcini de reflecție și exerciții aplicative... 368
Bibliografie... 369
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ... 373

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0250 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.