Drept procesual civil. Editia a 6-a (2 volume) - Gabriel Boroi, Mirela Stancu

Drept procesual civil. Editia a 6-a (2 volume) - Gabriel Boroi, Mirela Stancu
Preț: 480,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-27-2359-0
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 912 pag + 896 pag

DESCRIERE

Drept procesual civil. Editia a 6-a (2 volume). Partea generala. Judecata in fata primei instante. Judecata in caile de atac. Proceduri speciale. Executarea silita - Gabriel Boroi, Mirela Stancu
 
... cartea Drept procesual civil cuprinde o analiza de ansamblu a institutiilor procesuale civile astfel cum sunt reglementate de actualul Cod de procedura civila. Proiectata initial de Profesorul Gabriel Boroi ca un manual destinat mai ales studentilor, cu timpul, lucrarea s-a tot indepartat de acest obiectiv, astazi ea depasind cu mult intinderea si nivelul de tratare a materiei specifice cursurilor universitare. Si aceasta, mai ales datorita interpretarilor si solutiilor pe care autorii s-au vazut nevoiti sa le ofere numeroaselor probleme generate de intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila si care continua sa apara chiar si la zece ani dupa acest moment.
 
Editia a 6-a a lucrarii Drept procesual civil:
   - analizeaza toate modificarile legislative intervenite din anul 2020 si pana in prezent (inclusiv cele aduse prin: Legea nr. 140/2022, Legea nr. 173/2022, Legea nr. 192/2022, Legea nr. 199/2022, Legea nr. 336/2022 si Legea nr. 57/2023, Legea nr. 304/2022, Legea nr. 303/2022, noul Regulament de ordine interioara al instantelor judecatoresti);
   - include jurisprudenta obligatorie – deciziile Curtii Constitutionale si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in recursurile in interesul legii sau pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu incidenta in procedura civila;
   - prezinta solutii de actualitate din practica instantelor judecatoresti;
   - a fost actualizata cu interpretari, exemple si idei noi, generate de dezbaterile din practica si literatura de specialitate, dezvoltand sau revizuind, in lumina modificarilor legislative si a interpretarilor instantei supreme, anumite solutii fata de editiile precedente;
   - include explicatii suplimentare in materia taxelor judiciare de timbru (O. U. G. nr. 80/2013) si a ajutorului public judiciar in materie civila (O. U. G. nr. 51/2008);
   - a fost adaugita si revizuita pentru a fi in acord cu tematica la zi a concursurilor si examenelor de primire in profesiile juridice;
   - cuprinde parti sau institutii care au fost restructurate si chiar rescrise, pentru a permite consultarea mai rapida si mai facila a informatiei.
 
Avand in vedere numarul mare de pagini (peste 1. 800 – cu 300 in plus fata de editia precedenta), pentru a usura folosirea cartii de catre cititori si, mai ales, pentru a evita riscul desprinderii filelor, prezenta editie este tiparita in doua volume, structurate astfel: 1. Partea generala. Judecata in fata primei instante; 2. Judecata in caile de atac. Proceduri speciale. Executarea silita.

CUPRINS VOLUMUL 1:

PARTEA I. PARTEA GENERALĂ ___________________________________________ 1
CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL_____________ 3
Secțiunea 1. Noțiunea, fazele și etapele procesului civil ___________________ 3
§1. Noțiunea de proces civil ________________________________________ 3
§2. Fazele și etapele procesului civil __________________________________ 3
Secțiunea a 2-a. Normele de drept procesual civil ________________________ 5
§1. Noțiunea și clasificarea normelor de drept procesual civil ______________ 5
§2. Aplicarea normelor de drept procesual civil _________________________ 9
2. 1. Aplicarea în timp a normelor de drept procesual civil _____________ 9
2. 1. 1. Reguli generale________________________________________ 9
2. 1. 2. Derogări ____________________________________________ 13
2. 2. Aplicarea în spațiu a normelor de drept procesual civil ___________ 15
Secțiunea a 3-a. Principiile fundamentale ale procesului civil ______________ 15
§1. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil ___________ 16
1. 1. Dreptul la o instanță ______________________________________ 17
1. 2. Desfășurarea judecății într-un termen optim și previzibil _________ 18
§2. Principiul disponibilității _______________________________________ 20
2. 1. Dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul _________ 20
2. 2. Dreptul părților de a determina cadrul procesual _______________ 21
2. 3. Dreptul părților de a pune capăt procesului prin acte procesuale
de dispoziție _____________________________________________ 27
§3. Principiul contradictorialității ___________________________________ 28
3. 1. Citarea sau înfățișarea părților ______________________________ 28
3. 2. Încunoștințarea reciprocă a părților __________________________ 29
3. 3. Punerea în discuția părților a oricărei chestiuni de fapt sau
de drept invocate _________________________________________ 30
§4. Rolul judecătorului în procesul civil _______________________________ 31
4. 1. Dreptul judecătorului de a ordona probele pe care le consideră
necesare pentru aflarea adevărului __________________________ 32
4. 2. Dreptul judecătorului de a cere părților să prezinte explicații și de a
pune în dezbaterea părților orice împrejurări de fapt sau de drept ___ 33
4. 3. Dreptul judecătorului de a invoca din oficiu încălcarea normelor
juridice de ordine publică __________________________________ 34
4. 4. Posibilitatea judecătorului de a dispune și alte măsuri prevăzute
de lege, chiar dacă părțile se împotrivesc ______________________ 35
4. 5. Dreptul judecătorului de a dispune introducerea în cauză a altor
persoane _______________________________________________ 35
4. 6. Calificarea juridică a actelor și faptelor deduse judecății __________ 36
4. 7. Atenuarea unor dispoziții legale restrictive, prin aplicarea
altor dispoziții legale ______________________________________ 37
4. 8. Posibilitatea judecătorului de a aplica sau nu sancțiunea
prevăzută de norma juridică ________________________________ 37
4. 9. Încercarea de împăcare a părților ____________________________ 38
4. 10. Îndatoririle legale ale judecătorului _________________________ 38
4. 11. Consecințele neexercitării rolului activ al judecătorului.
Corelația cu alte principii ___________________________________ 38
§5. Principiul legalității____________________________________________ 39
§6. Principiul egalității ____________________________________________ 40
§7. Dreptul la apărare ____________________________________________ 41
§8. Principiul oralității dezbaterilor __________________________________ 41
§9. Principiul publicității __________________________________________ 42
§10. Principiul continuității ________________________________________ 44
§11. Principiul nemijlocirii _________________________________________ 45
§12. Principiul bunei-credințe ______________________________________ 46
§13. Limba desfășurării procesului __________________________________ 46
CAPITOLUL II. ACȚIUNEA CIVILĂ ______________________________________ 48
Secțiunea 1. Noțiune și condiții de exercitare __________________________ 48
§1. Noțiunea de „acțiune civilă” ____________________________________ 48
§2. Enumerarea condițiilor de exercitare a acțiunii civile _________________ 49
2. 1. Formularea unei pretenții __________________________________ 49
2. 2. Interesul________________________________________________ 51
2. 3. Capacitatea procesuală ____________________________________ 53
2. 3. 1. Capacitatea procesuală de folosință ______________________ 53
2. 3. 2. Capacitatea procesuală de exercițiu ______________________ 54
2. 3. 3. Sancțiunea lipsei capacității procesuale ___________________ 59
2. 4. Calitatea procesuală ______________________________________ 60
2. 4. 1. Noțiune. Justificarea și verificarea calității procesuale ________ 60
2. 4. 2. Transmiterea calității procesuale ________________________ 62
2. 4. 3. Sancțiunea lipsei calității procesuale ______________________ 66
2. 4. 4. Delimitarea calității procesuale de interes _________________ 67
Secțiunea a 2-a. Clasificarea cererilor în justiție ________________________ 71
§1. Precizări prealabile____________________________________________ 71
§2. Cereri principale, cereri accesorii, cereri incidentale și cereri
adiționale __________________________________________________ 72
§3. Cereri în realizare, cereri în constatare și cereri în constituire __________ 75
§4. Cereri nepatrimoniale și cereri patrimoniale (personale, reale
și mixte) ____________________________________________________ 83
CAPITOLUL III. PARTICIPANȚII LA PROCESUL CIVIL ________________________ 86
Secțiunea 1. Instanța _____________________________________________ 86
§1. Compunerea și constituirea instanței _____________________________ 86
1. 1. Compunerea instanței _____________________________________ 86
1. 1. 1. Noțiune. Sistemul judecătorului unic și sistemul
colegialității _________________________________________ 86
1. 1. 2. Compunerea instanței în cadrul judecății în primă instanță ____ 87
1. 1. 3. Compunerea instanței în cadrul judecății în căile de atac.
Situații particulare ____________________________________ 87
1. 1. 4. Natura normelor care reglementează compunerea
instanței. Invocarea greșitei compuneri a instanței __________ 92
1. 2. Constituirea instanței _____________________________________ 92
1. 3. Incidentele procedurale privind compunerea sau constituirea
instanței ________________________________________________ 94
1. 3. 1. Incompatibilitatea ____________________________________ 94
1. 3. 1. 1. Noțiune. Reglementare ____________________________ 94
1. 3. 1. 2. Cazurile de incompatibilitate absolută _________________ 94
1. 3. 1. 3. Cazurile de incompatibilitate relativă ________________ 101
1. 3. 2. Mijloacele procedurale de invocare a incompatibilității.
Abținerea și recuzarea _______________________________ 107
1. 3. 2. 1. Noțiune. Asemănări și deosebiri ____________________ 107
1. 3. 2. 2. Propunerea abținerii și a recuzării ___________________ 109
1. 3. 2. 3. Competența de soluționare a abținerii și a recuzării _____ 112
1. 3. 2. 4. Procedura de judecată a abținerii și a recuzării.
Soluțiile pe care le poate pronunța instanța ___________ 114
1. 3. 2. 5. Regimul juridic al încheierii de soluționare a abținerii
și recuzării ______________________________________ 116
1. 3. 3. Incompatibilitatea altor participanți la procesul civil ________ 118
1. 3. 4. Alte incidente procedurale referitoare la alcătuirea
instanței ___________________________________________ 119
Secțiunea a 2-a. Părțile ___________________________________________ 120
§1. Noțiunea de parte în proces ___________________________________ 120
§2. Drepturile și îndatoririle părților. Abuzul de drept procedural _________ 122
2. 1. Enumerarea drepturilor procedurale ale părților _______________ 122
2. 2. Îndatoririle procesuale ale părților __________________________ 123
2. 3. Abuzul de drept procedural _______________________________ 124
§3. Coparticiparea procesuală _____________________________________ 128
3. 1. Noțiunea și clasificarea coparticipării procesuale ______________ 128
3. 2. Efectele coparticipării procesuale ___________________________ 133
§4. Participarea terților la judecată _________________________________ 136
4. 1. Considerații introductive privind participarea terților la
judecată _______________________________________________ 136
4. 2. Intervenția voluntară ____________________________________ 140
4. 2. 1. Noțiune. Felurile intervenției voluntare __________________ 140
4. 2. 2. Intervenția voluntară principală ________________________ 142
4. 2. 2. 1. Noțiune și trăsături _______________________________ 142
4. 2. 2. 2. Admisibilitatea intervenției voluntare principale _______ 143
4. 2. 2. 3. Condiții de formă și termenul de formulare ___________ 147
4. 2. 2. 4. Admiterea în principiu a cererii de intervenție
voluntară principală ______________________________ 151
4. 2. 2. 5. Efectele admiterii în principiu a cererii de intervenție
voluntară principală ______________________________ 157
4. 2. 2. 6. Procedura de judecată. Disjungerea cererii de
intervenție voluntară principală _____________________ 158
4. 2. 2. 7. Soluțiile care pot fi pronunțate cu privire la cererea de
intervenție voluntară principală. Calea de atac _________ 161
4. 2. 3. Intervenția voluntară accesorie _________________________ 163
4. 2. 3. 1. Noțiune și trăsături _______________________________ 163
4. 2. 3. 2. Admisibilitatea intervenției voluntare accesorii.
Condiția interesului intervenientului accesoriu _________ 164
4. 2. 3. 3. Condiții de formă și termenul de formulare ___________ 166
4. 2. 3. 4. Admiterea în principiu a cererii de intervenție
voluntară accesorie _______________________________ 167
4. 2. 3. 5. Procedura de judecată a cererii de intervenție
voluntară accesorie _______________________________ 169
4. 2. 3. 6. Soluțiile care pot fi pronunțate cu privire la cererea
de intervenție voluntară accesorie ___________________ 172
4. 3. Chemarea în judecată a altei persoane ______________________ 174
4. 3. 1. Noțiune și trăsături __________________________________ 174
4. 3. 2. Calitate procesuală activă. Condiția interesului ____________ 176
4. 3. 3. Termenul de formulare a cererii de chemare în judecată
a altei persoane _____________________________________ 178
4. 3. 4. Natura juridică și condițiile de formă ale cererii de
chemare în judecată a altei persoane ____________________ 184
4. 3. 5. Admiterea în principiu a cererii de chemare în judecată
a altei persoane _____________________________________ 186
4. 3. 6. Efectele admiterii în principiu a cererii de chemare în
judecată a altei persoane. Procedura de judecată __________ 188
4. 3. 7. Soluțiile care pot fi pronunțate cu privire la cererea de
chemare în judecată a altei persoane ____________________ 190
4. 4. Chemarea în garanție ____________________________________ 191
4. 4. 1. Noțiune și trăsături. Calitate procesuală activă_____________ 191
4. 4. 2. Condiții de formă și termenul de formulare _______________ 195
4. 4. 3. Admiterea în principiu a cererii de chemare în garanție______ 197
4. 4. 4. Efectele admiterii în principiu a cererii de chemare
în garanție. Procedura de judecată ______________________ 199
4. 4. 5. Soluțiile care pot fi pronunțate cu privire la cererea
de chemare în garanție _______________________________ 201
4. 5. Arătarea titularului dreptului ______________________________ 205
4. 5. 1. Noțiune și trăsături __________________________________ 205
4. 5. 2. Condiții de formă și termenul de formulare. Admiterea în
principiu a cererii de arătare a titularului dreptului _________ 206
4. 5. 3. Efectele admiterii în principiu a cererii de arătare
a titularului dreptului ________________________________ 208
4. 6. Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane _______ 209
4. 6. 1. Noțiune. Condițiile introducerii forțate în cauză, din
oficiu, a altor persoane _______________________________ 209
4. 6. 2. Procedura de judecată. Efectele introducerii forțate
în cauză, din oficiu, a altor persoane ____________________ 212
§5. Reprezentarea convențională a părților în procesul civil _____________ 215
5. 1. Considerații introductive __________________________________ 215
5. 2. Reprezentarea convențională a persoanelor fizice _____________ 216
5. 3. Particularități privind reprezentarea persoanei fizice prin
avocat _________________________________________________ 219
5. 4. Reprezentarea convențională a persoanei juridice în
procesul civil ___________________________________________ 220
5. 5. Sancțiunea în cazul nejustificării calității de reprezentant
convențional ___________________________________________ 223
Secțiunea a 3-a. Participarea Ministerului Public în procesul civil __________ 223
§1. Considerații introductive ______________________________________ 223
§2. Formele participării procurorului la procesul civil___________________ 224
2. 1. Pornirea procesului civil __________________________________ 224
2. 2. Participarea la judecata procesului civil ______________________ 226
2. 3. Exercitarea căilor de atac _________________________________ 228
2. 4. Punerea în executare a unor titluri executorii _________________ 230
CAPITOLUL IV. COMPETENȚA _______________________________________ 231
Secțiunea 1. Considerații generale __________________________________ 231
§1. Reglementare_______________________________________________ 231
§2. Noțiunea și clasificarea competenței ____________________________ 231
2. 1. Noțiunea de competență _________________________________ 231
2. 2. Clasificarea competenței __________________________________ 234
2. 2. 1. Competența generală și competența jurisdicțională ________ 234
2. 2. 2. Competența absolută și competența relativă ______________ 234
Secțiunea a 2-a. Competența generală a instanțelor judecătorești ________ 236
§1. Principiul stabilirii competenței generale a instanțelor
judecătorești _______________________________________________ 236
§2. Competența în materia controlului de constituționalitate ____________ 238
§3. Competența în materia contenciosului administrativ________________ 244
3. 1. Competența instanțelor judecătorești ordinare de contencios
administrativ ___________________________________________ 245
3. 2. Competența instanțelor judecătorești speciale de contencios
administrativ ___________________________________________ 249
3. 3. Competența instanțelor judecătorești de a controla soluțiile
unor jurisdicții speciale administrative _______________________ 250
§4. Competența în anumite materii ________________________________254
4. 1. Competența în materia litigiilor de muncă ____________________ 254
4. 2. Competența în materia rezolvării unor neînțelegeri referitoare
la exercitarea drepturilor și îndatoririlor părintești _____________ 256
4. 3. Competența în materia actelor de stare civilă și a înregistrărilor
de stare civilă ___________________________________________ 257
4. 4. Competența în materia schimbării, rectificării și modificării
numelui _______________________________________________ 260
4. 5. Delimitarea competenței instanțelor judecătorești de cea
a notarului public ________________________________________ 261
4. 5. 1. Procedura succesorală ________________________________ 261
4. 5. 2. Alte proceduri notariale reglementate de Legea
nr. 36/1995 ________________________________________ 263
Secțiunea a 3-a. Competența materială a instanțelor judecătorești ________ 265
§1. Noțiuni introductive __________________________________________ 265
§2. Competența materială a judecătoriei ____________________________ 265
2. 1. Competența judecătoriei în primă instanță ___________________ 266
2. 2. Competența judecătoriei de a exercita controlul judecătoresc ____ 278
2. 3. Competența judecătoriei de a judeca alte cereri. Competența
exclusivă sau complementară a unor judecătorii _______________ 279
§3. Competența materială a tribunalului ____________________________ 281
3. 1. Competența tribunalului în primă instanță. Principiul
plenitudinii de competență a tribunalului_____________________ 281
3. 2. Competența tribunalului în apel ____________________________ 289
3. 3. Competența tribunalului în recurs __________________________ 290
3. 4. Competența tribunalului de a judeca alte cereri. Competența
specială a unor tribunale în anumite materii __________________ 290
§4. Competența materială a curții de apel ___________________________ 294
4. 1. Competența curții de apel în primă instanță __________________ 294
4. 2. Competența curții de apel în apel ___________________________ 295
4. 3. Competența curții de apel în recurs _________________________ 295
4. 4. Competența curții de apel de a judeca alte cereri. Competența
specială a Curții de Apel București __________________________ 297
§5. Competența materială a Înaltei Curți de Casație și Justiție ___________ 299
5. 1. Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție în recurs.
Competența secțiilor, a completurilor de 5 judecători și
a Secțiilor Unite _________________________________________ 300
5. 2. Competența de soluționare a recursurilor în interesul legii,
precum și a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ___________ 303
5. 3. Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție de a judeca
alte cereri ______________________________________________ 304
§6. Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii
introductive de instanță ______________________________________ 305
6. 1. Regula de stabilire a competenței după criteriul valoric.
Determinarea valorii obiectului cererii _______________________ 305
6. 2. Determinarea instanței competente în cazul cererilor cu mai
multe capete de cerere sau cu pluralitate de părți ______________ 308
6. 3. Situații particulare. Reguli speciale de determinare a valorii
obiectului cererii ________________________________________ 311
Secțiunea a 4-a. Competența teritorială _____________________________ 315
§1. Precizări introductive _________________________________________ 315
§2. Competența teritorială de drept comun __________________________ 315
§3. Competența teritorială alternativă (facultativă) ____________________ 320
3. 1. Noțiune. Caracterul normelor ______________________________ 320
3. 2. Cazurile de competență teritorială alternativă_________________ 321
§4. Competența teritorială exclusivă (excepțională) ___________________ 336
4. 1. Noțiune. Caracterul normelor. Determinarea caracterului
exclusiv al normelor de competență teritorială ________________ 336
4. 2. Cazurile de competență teritorială exclusivă în litigiile
privitoare la bunuri ______________________________________ 337
4. 3. Litigii care nu privesc bunuri sau drepturi de care părțile pot să
dispună, pentru care legea prevede în mod expres instanța
competentă ____________________________________________ 345
4. 4. Litigii care nu privesc bunuri sau drepturi de care părțile
pot să dispună, pentru care legea nu prevede în mod expres
instanța competentă _____________________________________ 350
4. 5. Alte cazuri de competență teritorială exclusivă ________________ 350
Secțiunea a 5-a. Incidente procedurale privitoare la instanța sesizată ______ 351
§1. Întinderea competenței instanței sesizate ________________________ 351
1. 1. Competența instanței sesizate de reclamant în privința
excepțiilor și apărărilor invocate în cursul procesului____________ 351
1. 2. Competența instanței sesizate prin cererea principală
în privința incidentelor procedurale _________________________ 354
1. 3. Prorogarea competenței __________________________________ 355
1. 3. 1. Prorogarea legală ____________________________________ 355
1. 3. 2. Prorogarea judecătorească ____________________________ 365
1. 3. 3. Prorogarea convențională (voluntară) ___________________ 366
§2. Strămutarea pricinilor ________________________________________ 368
§3. Mijloacele procedurale de invocare a necompetenței _______________ 372
3. 1. Enumerarea mijloacelor procedurale prin care se poate invoca
necompetența __________________________________________ 372
3. 2. Excepția de necompetență ________________________________ 373
§4. Conflictele de competență ____________________________________ 382
CAPITOLUL V. ACTELE DE PROCEDURĂ ȘI TERMENELE PROCEDURALE _______ 387
Secțiunea 1. Actele de procedură ___________________________________ 387
§1. Noțiuni introductive __________________________________________ 387
§2. Clasificarea actelor de procedură _______________________________ 388
§3. Condițiile generale pentru îndeplinirea actelor de procedură _________ 389
...
...
...
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0475 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.