Drept civil. Teoria generală (Vol. II. Teoria drepturilor subiective civile) - Marian Nicolae

Drept civil. Teoria generală (Vol. II. Teoria drepturilor subiective civile) - Marian Nicolae
Preț: 258,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
ISBN: 978-606-8892-20-7
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 1032

DESCRIERE

Drept civil. Teoria generală (Vol. II. Teoria drepturilor subiective civile) - Marian Nicolae
 
Al doilea volum, intitulat, sugestiv, „Teoria drepturilor subiective civile”, este destinat analizei sistematice a drepturilor subiective civile primare (drepturile reale, drepturile personale, drepturile personalității, drepturile intelectuale) și secundare (drepturile zise „potestative”), inclusiv a obligațiilor civile corespunzătoare. Totodată, acest volum este dedicat și studiului aspectelor generale ale actului juridic civil (noțiune, clasificare, condiții, efecte, invaliditate), precum și al problematicii mereu actuale a apărării drepturilor subiective civile (mijloacele de ocrotire judiciară – acțiunea civilă și dreptul procesual la acțiune, inclusiv corelația acestora cu dreptul subiectiv și dreptul material la acțiune –, prescripția extinctivă și decăderea).
 
Conceput și scris cu intenția declarată a refondării dreptului civil și a recuperării eredității de mult pierdute, prezentul curs oferă o primă viziune și analiză de ansamblu, globală, teoretică, dar și practică, a unui novum ius civile, în lumina noilor recodificări naționale, substanțiale și procedurale, și în condițiile eșecului absolutismului juridic statal, fiind fără îndoială un instrument util de lucru nu numai pentru studenți, masteranzi și doctoranzii în drept, ci și pentru orice teoretician și practician al dreptului.

CUPRINS:

Abrevieri
Titlul I. Caracterizare generală a drepturilor subiective civile... 1

Capitolul I. Tipologia drepturilor și obligațiilor civile... 1
Secțiunea I. Noțiuni generale privind raportul juridic civil... 1
§1. Noțiunea, caracterele și structura raportului juridic civil... 1
1. Dreptul civil și raportul juridic civil... 1
2. Particularităţile raportului juridic civil... 2
3. Structura raportului juridic civil... 4
§2. Plan de studiu... 8
4. Plan... 8
Secțiunea a II-a. Dreptul subiectiv civil... 8
Subsecțiunea I. Noțiunea dreptului subiectiv civil... 8
§1. Preliminarii... 8
5. Precizări prealabile... 8
6. Plan... 11
§2. Conceptul de drept subiectiv civil... 11
A. Definiţia, structura şi caracterele dreptului subiectiv civil... 11
7. Definiție și terminologie... 11
8. Structura dreptului subiectiv civil... 18
9. Caracterele dreptului subiectiv civil... 19
B. Delimitarea dreptului subiectiv civil față de alte
prerogative juridice individuale... 20
1) Precizări prealabile... 20
10. Dreptul subiectiv civil versus alte prerogative civile... 20
2) Dreptul subiectiv civil și libertatea civilă... 20
11. Conceptul de libertate civilă... 20
12. Comparație între dreptul subiectiv civil și libertatea civilă... 24
3) Dreptul subiectiv civil și facultatea civilă... 24
13. Conceptul de facultate civilă... 24
14. Comparație între dreptul subiectiv civil și facultatea civilă... 26
4) Dreptul subiectiv civil și puterea civilă... 26
15. Conceptul de putere civilă... 26
16. Comparație între dreptul subiectiv civil și puterea civilă... 27
§3. Clasificarea (diviziunea) drepturilor subiective civile... 27
A. Generalități... 27
17. Criterii tradiționale de clasificare și categoriile de drepturi
subiective civile corespunzătoare... 27
18. Criteriile de clasificare reținute și categoriile de drepturi
subiective civile corespunzătoare... 33
B. Analiza principalelor categorii de drepturi subiective civile... 33
19. Drepturile subiective civile primare și drepturile subiective
civile secundare... 33
20. Drepturi subiective civile de realizare imediată și drepturi
subiective civile de realizare mediată... 40
21. Drepturi patrimoniale şi drepturi extrapatrimoniale... 42
22. Drepturi principale şi drepturi accesorii... 43
23. Drepturi certe și drepturi incerte... 44
Subsecțiunea a II-a. Drepturile subiective civile primare... 47
§1. Drepturile personalității... 47
24. Noțiuni generale... 47
25. Sedes materiæ... 49
26. Clasificarea drepturilor personalităţii... 53
§2. Drepturile personale (obligaționale)... 57
27. Noţiuni generale... 57
28. Structura dreptului personal... 59
29. Sedes materiæ... 63
30. Clasificarea drepturilor personale (obligaționale)... 63
§3. Drepturile reale... 64
A. Noțiuni generale... 64
31. Conceptul de drept real... 64
32. Problema autonomiei drepturilor reale... 66
33. Comparație între dreptul real și dreptul de creanță... 76
B. Tipologia drepturilor reale în dreptul civil român... 79
34. Drepturile reale consacrate de Noul Cod civil... 79
35. Drepturile reale în sistemul dreptului civil actual... 85
C. Structura dreptului real... 106
1) Generalități... 106
36. Structura dreptului real... 106
37. Subiectele dreptului real... 106
38. Obiectul dreptului real... 109
2) Bunurile... 110
39. Conceptul de „bunuri” în lumina Noului Cod civil... 110
40. Criterii de clasificare a bunurilor și categoriile de bunuri
corespunzătoare... 115
41. Bunuri mobile și bunuri imobile... 116
42. Bunuri aflate în circuitul civil și bunuri scoase din
circuitul civil... 122
43. Bunuri determinate individual (res certa) și bunuri
determinate generic (res genera)... 125
44. Bunuri fungibile și bunuri nefungibile... 128
45. Bunuri consumptibile și bunuri neconsumptibile... 130
46. Bunuri frugifere și bunuri nefrugifere... 131
47. Bunuri divizibile și bunuri indivizibile... 134
48. Bunuri principale și bunuri accesorii... 135
49. Bunuri corporale și bunuri incorporale... 137
50. Bunuri izolate (individuale) și mase de bunuri... 142
51. Bunuri domeniale și bunuri nedomeniale... 144
52. Bunuri de folosință exclusivă și bunuri de folosință comună... 145
53. Bunuri sesizabile și bunuri insesizabile... 147
§4. Drepturile intelectuale... 147
A. Noțiuni generale... 147
54. Conceptul de drepturi intelectuale... 147
55. Structura drepturilor intelectuale... 150
56. Natura juridică a drepturilor intelectuale... 155
B. Reglementarea și clasificarea drepturilor intelectuale... 158
57. Sedes materiæ... 158
58. Clasificarea drepturilor intelectuale... 159
Subsecțiunea a III-a. Problema așa-numitelor „drepturi secundare”
sau „drepturi potestative”... 161
§1. Datele problemei... 161
59. Precizări prealabile... 161
60. Poziția „doctrinei” românești asupra așa-numitelor
drepturi „secundare” sau „potestative”... 161
§2. Conceptul de „drept secundar” sau „drept potestativ”... 166
61. Definiție și terminologie... 166
62. Caractere juridice... 170
§3. Clasificarea (diviziunea) drepturilor secundare (zise și potestative)... 172
63. Criterii de clasificare și categorii de drepturi secundare... 172
64. Categorii de drepturi secundare... 173
Secțiunea a III-a. Obligația civilă... 176
§1. Conceptul de obligație civilă... 176
A. Polisemia termenului de „obligație civilă”... 176
65. Precizări prealabile... 176
B. Delimitarea conceptuală a noțiunii de „obligație civilă”.
Terminologie... 177
66. Obligația ca iuris vinculum. Definiția legală a obligației –
raport juridic obligațional... 177
67. Obligația civilă ca iuris officium (debitum). Definiția
obligației civile – latura pasivă a conținutului raportului
juridic civil... 181
68. Sensurile sintagmei „obligație civilă”... 182
§2. Structura obligaţiei civile... 183
A. Preliminarii... 183
69. Precizări prealabile... 183
B. Structura obligației stricto sensu... 184
70. Subiectul (titularul) obligației stricto sensu... 184
71. Conținutul și obiectul obligației stricto sensu... 186
C. Problema analizei unitare sau dualiste a obligației lato sensu... 187
72. Datele problemei... 187
73. Concepția monistă asupra obligației civile... 187
74. Concepția dualistă asupra obligației civile... 188
75. Structura obligației (raportului obligațional) în Noul Cod civil... 191
§3. Clasificarea (diviziunea) obligaţiilor civile... 192
76. Criteriile de clasificare şi categoriile de obligaţii civile
în funcţie de aceste criterii... 192
77. Obligaţii de a da, obligaţii de a face, obligaţii de a nu face
și obligații de a lăsa a se face ceva... 193
78. Obligaţii civile pozitive, obligaţii negative și obligații pasive... 197
79. Obligaţii de rezultat şi obligaţii de mijloace... 197
80. Obligaţii civile obişnuite, obligaţii opozabile şi terţilor
şi obligaţii reale... 199
81. Obligaţii civile perfecte şi obligaţii civile imperfecte... 204
Secțiunea a IV-a. Obligația naturală – obligație civilă imperfectă
sau datorie morală?... 206
§4. Obligaţiile naturale, între obligații civile și datorii morale... 206
82. Datele problemei... 206
83. Conceptul de „obligaţie naturală”... 209
§2. Controversa privind natura juridică a obligațiilor naturale... 214
84. Precizări prealabile... 214
85. Teoria clasică... 214
86. Teoria modernă... 215
87. Teoria neoclasică... 216
§3. Clasificarea (diviziunea) obligațiilor naturale... 220
88. Obligații civile degenerate și obligații civile avortate... 220
§4. Efectele obligațiilor naturale... 222
89. Enumerare... 222
90. Efecte admise ale obligațiilor naturale... 222
91. Efecte neadmise sau controversate ale obligațiilor naturale... 225

Capitolul II. Izvoarele drepturilor subiective civile... 230
Secțiunea I. Noțiuni generale... 230
§1. Consideraţii generale... 230
92. Precizări prealabile... 230
93. Noțiunea de „izvor al drepturilor subiective civile concrete”... 231
§2. Clasificarea izvoarelor drepturilor subiective civile concrete... 232
94. Criterii de clasificare şi categorii corespunzătoare... 232
95. Acțiuni omenești și fapte naturale (evenimente)... 233
96. Izvoare de drepturi patrimoniale și izvoare de drepturi
nepatrimoniale... 234
97. Fapt juridic lato sensu și fapt juridic stricto sensu... 235
Secțiunea a II-a. Modurile de dobândire a drepturilor reale... 236
§1. Noțiuni generale... 236
98. Noţiunea de „mod de dobândire”... 236
99. Sedes materiæ... 236
§2. Clasificarea (diviziunea) modurilor de dobândire a drepturilor reale... 239
100. Criterii de clasificare... 239
101. Moduri de dobândire universală sau cu titlu universal
și moduri de dobândire cu titlu particular... 240
102. Moduri de dobândire între vii (inter vivos) și moduri
de dobândire pentru cauză de moarte (mortis causa)... 241
103. Moduri de dobândire originare și moduri de dobândire
derivate... 241
104. Moduri de dobândire cu titlu oneros și moduri de
dobândire cu titlu gratuit... 243
Secțiunea a III-a. Izvoarele obligațiilor... 243
§1. Noțiuni generale... 243
105. Noţiunea de „izvor de obligații”... 243
106. Sedes materiæ... 244
§2. Clasificarea (diviziunea) izvoarelor obligațiilor... 245
107. Clasificare... 245
108. Actele juridice – izvoare de obligații... 245
109. Faptele juridice – izvoare de obligații... 247

Capitolul III. Publicitatea drepturilor, actelor și faptelor juridice civile... 249
Secțiunea I. Noțiuni generale... 249
§1. Preliminarii... 249
110. Precizări prealabile... 249
111. Forme de publicitate... 251
112. Plan... 252
§2. Noțiunea publicității în dreptul civil... 253
113. Definiție și terminologie... 253
114. Sedes materiæ... 254
§3. Delimitarea formalităților de publicitate față de alte formalități legale... 254
115. Necesitatea delimitării. Cazuri... 254
116. Forma cerută ad validitatem şi forma cerută
pentru publicitate... 256
117. Actele de stare civilă şi formalităţile de publicitate
stricto sensu... 256
118. Actele de procedură şi formalităţile de publicitate stricto sensu... 258
Secțiunea a II-a. Clasificarea formelor de publicitate în dreptul civil... 263
§1. Criterii de clasificare... 263
119. Enunțarea criteriilor de clasificare și categoriile formelor
de publicitate corespunzătoare... 263
§2. Analiza principalelor forme de publicitate civilă... 264
120. Publicitatea de drepturi sau de situații juridice și
publicitatea unor acte sau fapte juridice... 264
121. Publicitatea de fapt şi publicitatea legală... 265
122. Publicitatea declarativă, publicitatea confortativă şi
publicitatea constitutivă... 269
123. Publicitatea facultativă şi publicitatea necesară... 274
§3. Alte forme de publicitate... 275
124. Publicitatea inutilă, publicitatea superfluă și publicitatea
omisă ori întârziată... 275
125. Publicaţii, înscrieri, transcrieri sau adnotări... 276
Secțiunea a III-a. Rolul publicității în dreptul civil... 277
§1. Importanța publicității în general... 277
126. Precizări prealabile... 277
§2. Funcțiile publicității în dreptul civil... 277
127. Enumerare... 277
128. – 1o. Funcţia esenţială a publicităţii. Informarea terţilor
despre situaţia juridică făcută publică... 278
129. – 2o. Funcţia constitutivă sau translativă de drepturi
a publicităţii... 279
130. – 3o. Funcţia de opozabilitate faţă de terţi a publicităţii... 281
131. – 4o. Funcţia de soluţionare a eventualelor conflicte
de drepturi dintre anumite persoane... 285
132. – 5o. Funcția achizitivă (creatoare) de drepturi a publicității... 287
133. – 6o. Funcția probatorie a publicității... 289
§3. Raportul dintre cunoașterea prezumată a situațiilor juridice făcute
publice și cunoașterea efectivă, fără publicitate, a acestora... 291
A. Datele problemei... 291
134. Precizări prealabile... 291
135. Modalităţi de rezolvare a relaţiei dintre cunoaşterea
prezumată, bazată pe publicitatea legală, şi cunoaşterea
efectivă, bazată pe publicitatea naturală... 294
B. Raportul dintre publicitatea legală și cunoașterea în fapt
a situațiilor juridice supuse formalităților de publicitate
în dreptul civil român... 296
136. Sedes materiæ... 296
137. Cazuri de echipolență între publicitatea legală şi
cunoaşterea efectivă... 297
138. Cazuri de preeminență a publicității legale față de
cunoașterea efectivă... 299

Titlul II. Actul juridic civil... 303

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile... 303
Secţiunea I. Noţiunea actului juridic civil... 303
§1. Definiţie și terminologie... 303
139. Definiţia actului juridic civil... 303
140. Sensurile sintagmei „act juridic civil”... 308
§2. Rolul actului juridic civil... 309
141. Importanța actului juridic... 309
142. Plan... 309
Secţiunea a II-a. Clasificarea actelor juridice civile... 310
§1. Preliminarii... 310
143. Necesitate şi utilitate... 310
144. Plan... 310
...
...
G. Alte categorii de acte juridice civile... 338
165. Acte juridice civile strict personale şi acte juridice civile
care pot fi încheiate şi prin reprezentare... 338
166. Acte juridice civile subiective şi acte juridice civile condiţie... 338
167. Acte juridice civile pure şi simple şi acte juridice civile
afectate de modalităţi... 339
168. Acte juridice civile cauzale (concrete) şi acte juridice civile
acauzale (abstracte)... 340
169. Acte principale şi acte accesorii... 341
170. Acte juridice civile între vii (inter vivos) şi acte juridice civile
pentru cauză de moarte (mortis causa)... 341
171. Acte juridice civile cu executare dintr-odată (uno ictu),
acte juridice civile cu executare continuă şi acte juridice
civile cu executare succesivă... 342

Capitolul II. Condiţiile actului juridic civil... 343
Secţiunea I. Noţiunea, reglementarea şi clasificarea condiţiilor
actului juridic civil... 343
§1. Noţiuni generale... 343
172. Definiţie și terminologie... 343
173. Plan... 344
§2. Reglementarea condițiilor actului juridic civil... 344
174. Sedes materiæ... 344
175. Legea aplicabilă condițiilor actului juridic civil... 345
§3. Clasificarea condiţiilor actului juridic civil... 345
176. Criterii de clasificare și categorii de condiții în funcție
de aceste criterii... 345
Secţiunea a II-a. Condițiile de fond (esențiale) ale formării actului
juridic civil... 346
§1. Capacitatea de a încheia actul juridic civil... 346
A. Noțiuni generale... 346
177. Definiţie și terminologie... 346
178. Sedes materiæ... 347
B. Principiul capacității și excepția de la acest principiu... 357
179. Consacrare... 357
180. Caracterizare... 357
C. Incapacități legale de a încheia acte juridice civile... 358
181. Definiție și terminologie... 358
182. Criterii de clasificare și categorii corespunzătoare... 359
D. Sancțiunea nerespectării incapacității de a încheia acte juridice civile... 360
183. Nulitatea sau anulabilitatea actului juridic civil... 360
§2. Consimțământul... 361
A. Considerații generale... 361
1) Consimțământul și voința juridică... 361
184. Elementele voinței juridice... 361
185. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică... 362
...
...
274. Aplicaţii... 454
275. Sancțiune... 454
Secţiunea a IV-a. Condițiile accidentale (neesențiale) ale formării
actului juridic civil (Modalităţile actului juridic civil)... 455
§1. Considerații generale... 455
276. Noțiuni generale... 455
277. Sedes materiæ... 455
278. Plan... 455
§2. Termenul – modalitate a actului juridic civil... 456
A. Noțiuni generale... 456
279. Definiţie și terminologie... 456
280. Sedes materiæ... 456
281. Clasificarea termenelor... 457
B. Efectele termenului... 460
282. Precizări prealabile... 460
283. Efectele termenului suspensiv... 460
284. Efectele termenului extinctiv... 462
§3. Condiţia – modalitate a actului juridic civil... 462
A. Noțiuni generale... 462
285. Definiție și terminologie... 462
286. Sedes materiæ... 463
287. Clasificarea condițiilor... 463
B. Efectele condiției... 467
288. Precizări prealabile... 467
289. Efectele condiţiei suspensive... 468
290. Efectele condiţiei rezolutorii... 470
§4. Sarcina – modalitate a actului juridic civil cu titlu gratuit... 471
291. Definiție și terminologie... 471
292. Sedes materiæ... 471
293. Clasificarea sarcinilor... 471
294. Efectele sarcinii... 471
§5. Comparaţie între modalităţile actului juridic civil... 472
295. Comparație între termen şi condiţie... 472
296. Comparație între sarcină şi condiţie... 472

Capitolul III. Efectele actului juridic civil... 473
Secţiunea I. Noţiunea, reglementarea şi determinarea efectelor
actului juridic civil... 473
§1. Noţiuni generale... 473
297. Definiţie și terminologie... 473
298. Corelația obiectului cu efectele actului juridic civil... 474
§2. Reglementarea efectelor actului juridic civil... 474
299. Sedes materiæ... 474
300. Legea aplicabilă efectelor actului juridic civil... 475
§3. Determinarea efectelor actului juridic civil... 476
301. Noţiuni generale... 476
...
...
B. Excepții de la executabilitatea și irevocabilitatea actului
juridic civil... 505
324. Excepții de la forța executorie a actului juridic civil... 505
325. Excepţii de la irevocabilitatea actului juridic civil... 508
C. Excepţiile de la relativitatea actului juridic civil... 514
326. Precizări prealabile... 514
327. Controversa privind excepțiile de la relativitatea
efectelor actului juridic civil... 515
328. Excepții aparente de la relativitatea actului juridic civil... 518
329. Excepții reale de la relativitatea actului juridic civil... 520
§3. Principiul opozabilității efectelor actului juridic civil... 524
A. Noțiuni generale... 524
330. Definiție și terminologie... 524
331. Sedes materiæ... 525
332. Fundament... 526
333. Conținutul și sfera de aplicare a principiului opozabilității
față de terți a actului juridic civil... 526
334. Excepții de la principiul opozabilității față de terți
a actului juridic civil... 527

Capitolul IV. Nulitatea actului juridic civil... 530
Secțiunea I. Noțiunea, reglementarea și delimitarea nulității
actului juridic civil... 530
§1. Noțiunea, funcțiile și concepția despre nulitate... 530
335. Definiţie și terminologie... 530
336. Funcţiile nulităţii... 532
337. Concepţia despre nulitate... 532
§2. Reglementarea nulității actului juridic civil... 536
338. Sedes materiæ... 536
339. Legea aplicabilă nulității... 538
§2. Delimitarea nulității actului juridic civil... 538
A. Delimitarea nulităţii faţă de alte sancţiuni de drept civil –
cauze de ineficacitate a actului juridic civil... 538
340. Precizări prealabile... 538
341. Analiză comparativă... 539
B. Nulitatea și inexistența actului juridic civil... 543
342. Datele problemei... 543
343. Comparație între nulitatea absolută și inexistență... 544
Secțiunea a II-a. Tipologia nulităților... 545
Subsecțiunea I. Clasificarea (diviziunea) nulităților... 545
§1. Criterii de clasificare și categorii de nulități corespunzătoare... 545
344. Precizări prealabile... 545
345. Enumerare... 545
§2. Analiza categoriilor de nulități... 546
346. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă... 546
347. Nulitatea de fond şi nulitatea de formă... 547
...
...
B. Delimitarea efectelor nulității față de alte consecințe juridice
ale actului nul sau anulabil... 568
369. Nulitatea și refacerea actului nul... 568
370. Nulitatea și dreptul la daune-interese... 568
§3. Principiile efectelor nulității... 569
A. Generalități... 569
371. Definiție și terminologie... 569
372. Enumerare... 569
B. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic civil.
Excepții... 569
373. Noțiuni generale... 569
374. Excepţii de la retroactivitatea efectelor nulității actului
juridic civil... 571
C. Principiul restabilirii situaţiei anterioare (principiul restitutio
in integrum). Excepții... 574
375. Noțiuni generale... 574
376. Excepţii de la principiul restitutio in integrum... 576
D. Principiul desființării actului subsecvent ca urmare a desființării
actului iniţial (principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius
accipientis). Excepții... 580
377. Noțiuni generale... 580
378. Excepţii de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur
et ius accipientis... 583
§4. Principii de drept care înlătură sau anihilează regula quod nullum
est, nullum producit effectum... 585
379. Precizări prealabile... 585
380. Principiul conversiunii actului nul... 586
381. Principiul ocrotirii credinței legitime... 588
382. Principiul răspunderii civile delictuale... 591
Secțiunea a IV-a. Validarea actului nul sau anulabil... 591
383. Datele problemei... 591
384. Regularizarea actului nul sau anulabil... 592
385. Confirmarea actului nul sau anulabil... 593
386. Dispariția cauzei de nulitate... 596
387. Decăderea... 596
 
Titlul III. Apărarea drepturilor subiective civile... 599

Capitolul I. Noțiuni generale... 599
Secțiunea I. Recunoașterea, garantarea și exercițiul drepturilor
subiective civile... 599
§1. Recunoașterea și garantarea drepturilor subiective civile... 599
388. Recunoașterea drepturilor subiective civile... 599
389. Garantarea drepturilor subiective civile... 601
§2. Exercițiul drepturilor subiective civile. Problema abuzului de drept... 602
A. Exercițiul drepturilor subiective civile... 602
390. Exercitarea drepturilor subiective civile... 602
...
...
Capitolul II. Prescripția extinctivă și decăderea... 737
Secțiunea I. Prescripția extinctivă... 737
Subsecțiunea I. Noțiunea, reglementarea și efectul prescripției extinctive... 737
§1. Noțiunea prescripției extinctive... 737
A. Definiția prescripției extinctive... 737
460. Precizări prealabile... 737
461. Definiție și terminologie... 738
B. Natura juridică a prescripției extinctive... 741
1) Datele problemei... 741
462. Precizări prealabile... 741
463. Plan... 743
2) Prescripția extinctivă este un mod de înlăturare a răspunderii
civile... 743
464. Conținutul înlăturării prin prescripție a răspunderii civile... 743
3) Problema naturii juridice a prescripției dreptului de a obține
executarea silită... 745
465. Precizări prealabile... 745
466. Natura juridică a prescripției dreptului de a cere (obține)
executarea silită în sistemul Decretului nr. 167/1958 și
al Codului de procedură civilă din 1865... 746
467. Natura juridică a prescripției dreptului de a obține
executarea silită în sistemul Noului Cod civil și al
Noului Cod de procedură civilă... 750
C. Delimitarea prescripției extinctive... 754
468. Precizări prealabile... 754
469. Prescripția extinctivă și uzucapiunea (prescripția achizitivă)... 755
470. Prescripția extinctivă și termenul extinctiv... 757
§2. Reglementarea prescripției extinctive... 760
471. Sedes materiæ... 760
472. Caracterul normelor care reglementează prescripția
extinctivă... 762
473. Convențiile privitoare la prescripția extinctivă... 765
474. Legea aplicabilă prescripției extinctive... 768
§3. Efectul prescripției extinctive... 769
475. Ce se stinge prin prescripție în lumina Noului Cod civil?... 769
476. Principiile efectului prescripției extinctive... 771
477. Modul de aplicare a prescripției extinctive... 773
478. Renunțarea la prescripție... 777
Subsecțiunea a II-a. Domeniul prescripției extinctive... 778
§1. Noțiune și criterii de determinare... 778
479. Noțiunea domeniului prescripției extinctive... 778
480. Criterii de determinare a domeniului prescripției extinctive... 781
481. Plan... 783
...
...
583. Decăderea în cadrul drepturilor de creanță... 900
584. Decăderea în cadrul drepturilor secundare (sau potestative)... 900
B. Problema naturii juridice a termenelor necalificate, în mod expres,
ca termene de decădere... 901
585. Datele problemei... 901
586. Aplicarea regulilor de la prescripția extinctivă termenelor
îndoielnice... 903
§3. Termenele legale de decădere... 904
587. Termene de decădere prevăzute de Codul civil... 904
588. Termene de decădere prevăzute în alte acte normative... 906
§4. Regimul juridic al decăderii... 911
589. Precizări prealabile... 911
590. Regimul termenelor de decădere... 911
591. Regimul efectelor decăderii... 913
Secțiunea a III-a. Comparație între prescripția extinctivă și decădere... 914
592. Precizări prealabile... 914
593. Asemănări între prescripția extinctivă și decădere... 914
594. Deosebiri între prescripția extinctivă și decădere... 915

Capitolul III. Calculul termenelor... 917
595. Sedes materiæ... 917
596. Reguli de calcul... 917
597. Finis secundi tomi... 918
Bibliografie selectivă... 919
Index tematic
Index de termeni, expresii și adagii latinești
Index de autori

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0355 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.