Drept civil. Obligatiile. Editia a II-a, revizuita si adaugita - Liviu Pop

Drept civil. Obligatiile. Editia a II-a, revizuita si adaugita - Liviu Pop
-3,7%
Preț: 158,00 lei
164,00 lei (-3,66%)
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-39-0663-3
Anul publicării: 2023
Pagini: 720
Categoria: Drept

DESCRIERE

Drept civil. Obligatiile. Editia a II-a, revizuita si adaugita - Liviu Pop,  Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu
 
Noua ediție a Obligațiilor a avut in vedere doctrina și jurisprudența, in curs de cristalizare, de aproape un deceniu de aplicare a noului Cod civil. Eforturile autorilor sunt animate de intenția de a oferi cititorului o versiune cat mai actuala a teoriei obligațiilor civile, fara a evita comentariile critice, fie la adresa soluțiilor existente in dreptul pozitiv, fie la adresa interpretarilor oferite uneori de doctrina și jurisprudența.
 
Conținutul ideatic al acestei lucrari acopera intreaga problematica a obligațiilor civile, instituția cea mai vasta și complexa a dreptului privat. Analiza desfașurata de autori are ca repere textele noului Cod civil, izvoarele sale interne și externe, legislația conexa, dar și eforturile și proiectele de uniformizare și modernizare europene și internaționale.
 
Volumul se adreseaza atat studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cat și practicienilor și teoreticienilor dreptului, avand ca finalitate cunoașterea construcției legislative, doctrinare și jurisprudențiale a obligațiilor civile.

CUPRINS:

Abrevieri... 5
Abrevieri ale tratatelor şi manualelor citate frecvent... 9
TITLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE
CIVILE... 13
Capitolul I. Noţiunea şi structura obligaţiei civile... 13
§1. Definiţie şi terminologie... 13
§2. Structura obligaţiei... 14
Capitolul II. Clasificarea obligaţiilor civile... 19
Capitolul III. Izvoarele obligaţiilor... 29
TITLUL II. CONTRACTUL CIVIL... 31
Subtitlul I. Formarea contractului... 31
Capitolul I. Noţiunea de contract civil... 31
Capitolul II. Clasificarea contractelor civile... 44
Capitolul III. Încheierea contractului... 56
§1. Organizarea studiului. Condiţiile de validitate ale contractului... 56
§2. Faza precontractuală. Negocierile... 57
§3. Acordul de voinţe. Oferta şi acceptarea... 73
§3. 1. Elementele acordului de voinţe... 73
§3. 2. Oferta de a contracta... 75
§3. 3. Acceptarea... 87
§3. 4. Momentul şi locul încheierii contractului... 91
§3. 5. Determinarea conţinutului contractului în funcţie de ofertă şi
acceptare... 97
Subtitlul II. Efectele contractului... 110
Capitolul I. Reguli de interpretare a contractelor... 110
Capitolul II. Principiul forţei obligatorii a contractului... 124
§1. Enunţarea principiului forţei obligatorii a contractului. Fundament şi
consecinţe... 124
§2. Limitarea forţei obligatorii a contractului: intervenţia legiuitorului în
contracte... 132
§3. Limitarea forţei obligatorii a contractelor: impreviziunea în contracte... 134
Capitolul III. Efectele contractului faţă de terţi... 142
§1. Relativitatea efectelor contractului faţă de terţi... 142
§1. 1. Principiul relativităţii... 142
§1. 2. Excepţiile de la principiul relativităţii efectelor contractului... 150
§1. 3. Promisiunea faptei altuia... 164
§1. 4. Stipulaţia pentru altul... 168
§2. Opozabilitatea contractului faţă de terţi... 175
§2. 1. Simulaţia – excepţie de la opozabilitatea efectelor contractului... 178
Subtitlul III. Remediile neexecutării contractului... 193
Capitolul I. Teoria generală a remediilor... 193
Capitolul II. Termenul suplimentar de executare... 204
Capitolul III. Executarea silită în natură... 209
Capitolul IV. Excepţia de neexecutare... 217
Capitolul V. Rezoluţiunea şi rezilierea... 225
Capitolul VI. Executarea prin echivalent/răspunderea contractuală... 246
§1. Condiţiile răspunderii contractuale... 246
§2. Evaluarea daunelor-interese... 261
§2. 1. Clauza penală... 264
§2. 2. Arvuna... 268
Capitolul VII. Riscurile contractului... 272
TITLUL III. ACTUL JURIDIC UNILATERAL DE DREPT CIVIL... 279
TITLUL IV. FAPTELE JURIDICE LICITE – IZVOARE DE OBLIGAŢII
CIVILE... 290
Capitolul I. Gestiunea de afaceri... 290
§1. Definiţie. Reglementare. Fundament... 290
§2. Condiţiile gestiunii de afaceri... 291
§3. Efectele gestiunii de afaceri între gerant şi gerat... 294
§4. Efectele gestiunii de afaceri în raporturile cu terţii... 296
Capitolul II. Plata nedatorată... 298
§1. Condiţiile plăţii nedatorate... 298
§2. Efectele plăţii nedatorate între solvens şi accipiens... 301
§3. Efectele restituirii plăţii nedatorate faţă de terţi... 304
§4. Acţiunea în restituirea plăţii nedatorate... 305
Capitolul III. Îmbogăţirea fără justă cauză... 308
§1. Îmbogăţirea fără justă cauză sub imperiul vechiului Cod civil.
Reglementare. Definiţie... 308
§2. Condiţiile materiale sau economice ale îmbogăţirii fără justă cauză... 310
§3. Condiţiile juridice ale îmbogăţirii fără justă cauză... 312
§4. Efectele îmbogăţirii fără justă cauză... 314
TITLUL V. FAPTELE JURIDICE ILICITE ŞI CELELALTE FAPTE JURIDICE
EXTRACONTRACTUALE CAUZATOARE DE PREJUDICII
(RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SAU EXTRACONTRACTUALĂ)... 318
Capitolul I. Consideraţii generale privind răspunderea civilă cu privire
specială asupra răspunderii delictuale (extracontractuale)... 318
§1. Răspunderea civilă. Noţiune. Locul acesteia în ansamblul răspunderii
juridice... 318
§2. Structura răspunderii civile... 321
§2. 1. Sediul legal şi definiţiile răspunderii delictuale şi răspunderii
contractuale... 321
§2. 2. Teorii cu privire la situaţia juridică a celor două forme sau branşe
ale răspunderii civile... 322
§3. Fundamentele etico-filosofice ale răspunderii civile... 329
§4. Răspunderea civilă şi răspunderea penală... 337
§5. Răspunderea civilă delictuală sau extracontractuală. Reglementare.
Domeniu de aplicare. Feluri... 343
Capitolul II. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta ilicită
proprie. Condiţiile generale ale răspunderii delictuale (extracontractuale)... 347
§1. Consideraţii introductive... 347
§2. Prejudiciul... 347
§2. 1. Noţiune. Clasificarea prejudiciilor... 347
§2. 2. Condiţiile sau caracterele prejudiciului pentru a fi reparabil... 350
§3. Fapta ilicită... 355
§3. 1. Fapta ilicită şi obiectivările ei... 355
§3. 2. Cauzele care înlătură ilicitatea faptei... 358
§4. Raportul de cauzalitate... 362
§4. 1. Stabilirea raportului de cauzalitate... 362
§4. 2. Cauzele care exclud existenţa raportului de cauzalitate (cauzele
exoneratoare de răspundere civilă)... 366
§5. Vinovăţia autorului faptei ilicite... 369
§5. 1. Definiţia şi elementele vinovăţiei... 369
§5. 2. Formele vinovăţiei şi gradele culpei... 370
§5. 3. Capacitatea delictuală. Obligaţia subsidiară a persoanei lipsite
de discernământ de a indemniza victima prejudiciată prin fapta
sa ilicită... 374
§6. Specificul răspunderii persoanei juridice pentru prejudiciile cauzate
prin fapta proprie... 376
Capitolul III. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia... 380
§1. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin fapta minorului sau a
unui interzis judecătoresc... 380
§1. 1. Reglementare. Persoanele pentru care se răspunde. Persoanele
răspunzătoare... 380
§1. 2. Condiţiile existenţei răspunderii... 381
§1. 3. Fundamentul răspunderii. Dreptul de regres al persoanei
răspunzătoare... 383
§2. Răspunderea delictuală a comitentului pentru prejudiciile cauzate
prin faptele ilicite ale prepuşilor săi... 384
§2. 1. Reglementare şi domeniu de aplicare. Condiţiile de drept comun... 384
§2. 2. Condiţiile speciale ale răspunderii comitentului... 386
§2. 3. Fundamentul răspunderii comitentului... 388
§2. 4. Efectele răspunderii comitentului... 390
§3. Corelaţia dintre răspunderea delictuală a diferitelor persoane pentru
prejudiciile cauzate prin fapta altuia... 391
Capitolul IV. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general,
de animale şi de ruina edificiului... 394
§1. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general... 394
§1. 1. Reglementare şi domeniu de aplicare... 394
§1. 2. Determinarea persoanei răspunzătoare... 395
§1. 3. Persoanele îndreptăţite să invoce răspunderea prevăzută de
art. 1. 376 C. civ. Unele ipoteze speciale... 398
§1. 4. Fundamentul, condiţiile şi efectele acestei răspunderi... 400
§2. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animalele ce le avem sub
pază... 402
§3. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului... 405
Capitolul V. Ipoteze de răspundere civilă delictuală reglementate de
legislaţia conexă Codului civil... 409
§1. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor... 409
§2. Răspunderea pentru daunele ecologice... 413
§3. Răspunderea civilă a personalului medical... 418
§4. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare... 422
§5. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin actele ilicite ale
autorităţilor publice... 426
Capitolul VI. Efectele de drept comun ale răspunderii civile delictuale... 431
§1. Probleme introductive... 431
§2. Pluralitatea de persoane răspunzătoare. Răspunderea solidară.
Raporturile dintre codebitorii solidari... 432
§3. Principiile care guvernează repararea prejudiciului... 433
§4. Repararea prejudiciului prin despăgubiri sau echivalent bănesc... 436
§5. Repararea daunelor morale... 438
§6. Repararea prejudiciilor corporale... 441
§7. Raportul sau corelaţia dintre reparaţie şi drepturile de asigurări
sociale ori născute din contractele de asigurare de răspundere civilă
sau de bunuri... 446
§8. Prescripţia acţiunii în răspundere civilă delictuală. Problema opţiunii
între temeiul contractual şi temeiul delictual al răspunderii civile... 448
TITLUL VI. OBLIGAŢIILE AFECTATE DE MODALITĂŢI ŞI OBLIGAŢIILE
COMPLEXE... 451
Capitolul I. Obligaţiile afectate de modalităţi... 452
§1. Condiţia... 452
§2. Termenul... 457
Capitolul II. Obligaţiile complexe... 464
§1. Obligaţiile cu pluralitate de subiecte... 464
§1. 1. Obligaţia divizibilă... 464
§1. 2. Obligaţia indivizibilă... 465
§1. 3. Obligaţia solidară... 468
§2. Obligaţiile cu pluralitate de obiecte... 475
§2. 1. Obligaţiile alternative... 476
§2. 2. Obligaţiile facultative... 478
TITLUL VII. DINAMICA OBLIGAŢIILOR – TRANSMISIUNEA
ŞI TRANSFORMAREA OBLIGAŢIILOR... 479
Capitolul I. Consideraţii generale privind dinamica obligaţiilor... 479
Capitolul II. Mijloacele juridice de transmitere a obligaţiilor... 482
§1. Cesiunea de creanţă... 482
§2. Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei... 500
§3. Preluarea datoriei şi cesiunea de datorie... 507
§4. Cesiunea de contract... 516
Capitolul III. Mijloace prin care se realizează transformarea obligaţiilor... 532
§1. Novaţia... 532
TITLUL VIII. STINGEREA OBLIGAŢIILOR... 541
Capitolul I. Generalităţi privind stingerea obligaţiilor... 541
Capitolul II. Stingerea obligaţiilor prin executare voluntară – plata... 543
§1. Consideraţii introductive. Prioritatea executării în natură şi
conformitatea executării obligaţiilor... 543
§2. Plata... 544
§2. 1. Noţiunea de plată. Consideraţii generale... 544
§2. 2. Subiectele plăţii... 546
§2. 3. Condiţiile şi obiectul plăţii... 550
§2. 4. Imputaţia plăţii... 557
§3. Punerea în întârziere a creditorului... 559
Capitolul III. Mijloacele alternative de stingere a obligaţiilor... 564
§1. Compensaţia... 564
§2. Darea în plată. Cesiunea de creanţă în locul executării... 571
§3. Confuziunea... 573
§4. Remiterea de datorie... 576
§5. Imposibilitatea fortuită de executare a obligaţiei de către debitor... 579
TITLUL IX. GARANŢIILE EXECUTĂRII OBLIGAŢIILOR... 582
Subtitlul I. Consideraţii privind garanţiile executării obligaţiilor.
Garanţiile generale... 582
Capitolul I. Consideraţii privind garanţiile executării obligaţiilor... 582
Capitolul II. Garanţiile generale... 584
§1. Garanţia comună a creditorilor... 584
§2. Acţiunea oblică... 590
§3. Acţiunea pauliană (revocatorie)... 596
Subtitlul II. Garanţiile personale... 608
Capitolul I. Fideiusiunea... 608
§1. Noţiune şi reglementare legală. Feluri. Caractere juridice... 608
§2. Efectele fideiusiunii... 613
§3. Stingerea fideiusiunii... 620
Capitolul II. Garanţiile autonome... 623
§1. Scrisoarea de garanţie... 623
§2. Scrisoarea de confort... 626
Subtitlul III. Privilegiile şi garanţiile reale... 629
Capitolul I. Privilegiile... 629
§1. Noţiune. Reglementare. Caractere juridice. Clasificare... 629
§2. Opozabilitatea privilegiilor. Concursul creditorilor privilegiaţi cu
ceilalţi creditori ai aceluiaşi debitor... 630
§3. Stingerea privilegiilor... 632
Capitolul II. Ipoteca... 634
§1. Noţiune. Reglementare legală. Caractere juridice... 634
§2. Bunuri care pot fi ipotecate. Întinderea ipotecii... 635
§2. 1. Bunuri care pot fi ipotecate... 635
§2. 2. Întinderea ipotecii... 638
§3. Felurile ipotecii... 640
§4. Publicitatea ipotecii... 646
§5. Efectele ipotecii... 650
§6. Transmiterea şi stingerea ipotecii... 658
§7. Executarea ipotecii... 662
§7. 1. Aspecte comune ipotecii imobiliare şi mobiliare... 662
§7. 2. Executarea ipotecii mobiliare... 663
Capitolul III. Gajul... 677
Capitolul IV. Dreptul de retenţie... 681
Index... 693
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0230 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.