Drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 5-a - Corneliu Birsan

Drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 5-a - Corneliu Birsan
Preț: 150,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-27-2386-6
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 560

DESCRIERE

Drept civil. Drepturile reale principale. Editia a 5-a - Corneliu Birsan
 
... aceasta a 5-a editie a cartii Drept civil. Drepturile reale principale a fost revizuita si actualizata la data de 1 octombrie 2023, fiind avute in vedere modificarile legislatiei speciale mentionate in cuprinsul cursului, dar si doctrina si practica judiciara publicate dupa aparitia editiei anterioare.

Sub semnatura bine cunoscuta a Profesorului Corneliu Birsan, lucrarea Drept civil. Drepturile reale principale analizeaza in detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de Cartea a III-a a Codului civil in vigoare.
 
In succesiunea indicata de Codul civil, sunt tratate toate aspectele importante privind drepturile reale: notiune si clasificare, delimitarea fata de drepturile de creanta, dobandirea drepturilor reale, regimul juridic al proprietatii private si cel al proprietatii publice, modalitatile juridice, limitele si apararea dreptului de proprietate, dezmembramintele dreptului de proprietate (superficia, uzufructul, uzul si abitatia, servitutile), posesia si publicitatea drepturilor reale.
 
Comentariile si opiniile autorului sunt insotite de numeroase trimiteri la literatura de specialitate si la solutii din jurisprudenta nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, iar acolo unde cazul, prezentarea institutiilor este realizata prin compararea dispozitiilor noului Cod civil cu cele anterioare in materie, tinand seama de faptul ca unele dintre acestea din urma inca se mai aplica actelor si faptelor nascute sub imperiul lor.

CUPRINS:

Capitolul I. Patrimoniul. Noţiune. Caractere juridice. Funcţii ___________ 1
Secţiunea 1. Noţiunea de patrimoniu _______________________________ 1
Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului _________________ 9
Secţiunea a 3-a. Funcţiile patrimoniului ____________________________ 18
Capitolul al II-lea. Drepturile reale şi drepturile de creanţă. Categorii
intermediare. Clasificarea drepturilor reale _____________________ 25
Secţiunea 1. Drepturile reale şi drepturile de creanţă _________________ 25
Secţiunea a 2-a. Categorii juridice intermediare _____________________ 29
Secţiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale _______________________ 33
Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definiţie. Caractere
juridice. Conţinut. Condiţii generale de exercitare _______________ 37
Secţiunea 1. Definiţia dreptului de proprietate _______________________ 37
Secţiunea a 2-a. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate ___________ 47
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate ________ 52
Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privată ___________________ 57
Secţiunea 1. Noţiuni generale. Definiţie ____________________________ 57
Secţiunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privată ____________ 59
§1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate
privată; obiectele acestui drept _______________________________ 59
§2. Persoanele juridice de drept privat ____________________________ 62
§3. Statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale ca subiecte
ale dreptului de proprietate privată ____________________________ 66
Secţiunea a 3-a. Conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată_____ 70
§1. Consideraţii generale _______________________________________ 70
§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată ________________ 71
2. 1. Reglementare. Precizări prealabile. Clasificări _______________ 71
2. 2. Limitele materiale ale exerciţiului dreptului de proprietate
privată _______________________________________________ 76
2. 3. Limitele juridice ale exerciţiului dreptului de proprietate
privată _______________________________________________ 80
2. 3. 1. Consideraţii generale. Clasificări _________________________ 80
2. 3. 2. Limitele legale _______________________________________ 81
2. 3. 3. Limitele convenţionale ________________________________ 101
2. 3. 4. Limitele judiciare ____________________________________ 108
2. 3. 5. Alte limite ale exerciţiului dreptului de proprietate privată _____ 110
Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri
proprietate privată _________________________________________ 114
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 114
§2. Regimul juridic al realizării şi al desfiinţării construcţiilor ___________ 115
§3. Dobândirea de locuinţe şi alte spaţii în proprietate privată _________ 119
§4. Circulaţia juridică a construcţiilor _____________________________ 125
§5. Regimul folosinţei terenurilor pentru producţia agricolă şi
silvică. Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol _____________ 128
§6. Circulaţia juridică a terenurilor _______________________________ 131
§7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul cultural naţional ________ 143
§8. Limitări temporare sau definitive ale folosinţei unor bunuri în
situaţii speciale. Rechiziţia unor bunuri ________________________ 149
Secţiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privată.
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică ___________________ 150
§1. Principii generale _________________________________________ 150
§2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică ___________________ 152
Secţiunea a 6-a. Abuzul de drept în materia dreptului de proprietate
privată __________________________________________________ 168
Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publică __________________ 177
Secţiunea 1. Consideraţii generale. Reglementare __________________ 177
Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului de proprietate publică.
Subiectele, conţinutul şi obiectul său __________________________ 180
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
publică şi limitele exercitării sale ______________________________ 198
§1. Caractere juridice ________________________________________ 198
§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică _______________ 202
Secţiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publică __________ 205
§1. Precizări preliminare ______________________________________ 205
§2. Dreptul de administrare ____________________________________ 207
§3. Concesionarea bunurilor proprietate publică ____________________ 214
§4. Închirierea bunurilor proprietate publică _______________________ 222
§5. Darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate
publică _________________________________________________ 224
Secţiunea a 5-a. Încetarea dreptului de proprietate publică ____________ 226
Capitolul al VI-lea. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate ___ 229
Secţiunea 1. Noţiuni generale. Enumerare ________________________ 229
Secţiunea a 2-a. Proprietatea comună pe cote-părţi _________________ 232
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 232
§2. Coproprietatea obişnuită ___________________________________ 235
§3. Coproprietatea forţată _____________________________________ 250
Secţiunea a 3-a. Proprietatea comună în devălmăşie ________________ 270
Secţiunea a 4-a. Încetarea proprietăţii comune _____________________ 272
Secţiunea a 5-a. Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi
şi proprietatea comună în devălmăşie _________________________ 278
Secţiunea a 6-a. Proprietatea periodică ___________________________ 279
Capitolul al VII-lea. Dezmembrămintele dreptului de proprietate ______ 287
Secţiunea 1. Consideraţii generale ______________________________ 287
Secţiunea a 2-a. Dreptul de superficie ____________________________ 289
§1. Dreptul de superficie în sistemul anterior intrării în vigoare
a noului Cod civil _________________________________________ 289
§2. Dreptul de superficie în noul Cod civil _________________________ 294
Secţiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct _____________________________ 303
§1. Definiţie. Caractere juridice. Constituire. Obiect _________________ 303
§2. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ______ 309
2. 1. Drepturile uzufructuarului ______________________________ 309
2. 2. Drepturile nudului proprietar ____________________________ 312
2. 3. Obligaţiile uzufructuarului ______________________________ 313
2. 4. Obligaţiile nudului proprietar ____________________________ 317
2. 5. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului
proprietar în unele situaţii speciale ________________________ 318
§3. Stingerea uzufructului _____________________________________ 322
Secţiunea a 4-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie _________________ 325
Secţiunea a 5-a. Dreptul de servitute _____________________________ 329
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 329
§2. Clasificarea servituţilor_____________________________________ 331
§3. Constituirea servituţilor ____________________________________ 333
§4. Exercitarea servituţilor. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor ________ 334
§5. Stingerea servituţilor ______________________________________ 337
Capitolul al VIII-lea. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte
drepturi reale principale ___________________________________ 341
Secţiunea 1. Consideraţii generale ______________________________ 341
Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de
proprietate privată _________________________________________ 343
§1. Definiţie. Caracterizare generală _____________________________ 343
§2. Categorii ale acţiunii în revendicare___________________________ 351
Secţiunea a 3-a. Regimul juridic comun al acţiunii în revendicare _______ 352
§1. Precizări prealabile _______________________________________ 352
§2. Acţiunea în revendicare imobiliară____________________________ 352
§3. Acţiunea în revendicare mobiliară ____________________________ 363
§4. Efectele acţiunii în revendicare ______________________________ 364
Secţiunea a 4-a. Alte acţiuni reale de apărare a dreptului de
proprietate privată şi a dezmembrămintelor sale _________________ 369
§1. Acţiunea negatorie________________________________________ 369
§2. Acţiunile confesorii ________________________________________ 370
§3. Acţiunea în grăniţuire ______________________________________ 372
ecţiunea a 5-a. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate
publică şi a drepturilor reale corespunzătoare proprietăţii publice ____ 376
§1. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică _________ 376
§2. Acţiunea în revendicare a drepturilor reale corespunzătoare
dreptului de proprietate publică ______________________________ 378
Capitolul al IX-lea. Posesia _____________________________________ 381
Secţiunea 1. Noţiuni generale __________________________________ 381
Secţiunea a 2-a. Dobândirea şi pierderea posesiei __________________ 386
§1. Dobândirea posesiei ______________________________________ 386
§2. Pierderea posesiei ________________________________________ 388
Secţiunea a 3-a. Viciile posesiei_________________________________ 389
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 389
§2. Discontinuitatea posesiei ___________________________________ 391
§3. Violenţa ________________________________________________ 392
§4. Clandestinitatea __________________________________________ 393
§5. Precaritatea _____________________________________________ 393
Secţiunea a 4-a. Efectele posesiei _______________________________ 396
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 396
§2. Posesia creează o prezumţie de proprietate ____________________ 397
§3. Protejarea posesiei prin acţiunile posesorii _____________________ 398
Capitolul al X-lea. Modurile de dobândire a drepturilor reale
principale _______________________________________________ 401
Secţiunea 1. Consideraţii generale ______________________________ 401
Secţiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale ___ 405
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 405
§2. Accesiunea imobiliară naturală ______________________________ 407
§3. Accesiunea imobiliară artificială______________________________ 412
3. 1. Accesiunea imobiliară artificială în fostul Cod civil ___________ 412
3. 2. Accesiunea imobiliară artificială în noul Cod civil ____________ 417
3. 2. 1. Principii generale ____________________________________ 417
3. 2. 2. Realizarea de lucrări cu materialele altei persoane __________ 422
3. 2. 3. Realizarea de lucrări autonome cu caracter durabil
asupra imobilului aparţinând altei persoane __________________ 422
3. 2. 4. Realizarea de lucrări adăugate cu caracter durabil
asupra imobilului aparţinând altei persoane __________________ 426
3. 2. 5. Înţelesul unor termeni şi dispoziţii legale speciale
privitoare la accesiunea imobiliară artificială _________________ 429
§4. Accesiunea mobiliară _____________________________________ 436
Secţiunea a 3-a. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) ca mod de
dobândire a drepturilor reale _________________________________ 437
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 437
§2. Uzucapiunea în sistemul fostului Cod civil de la 1864 _____________ 443
2. 1. Felurile uzucapiunii ___________________________________ 443
2. 2. Modul de calcul al termenului uzucapiunii __________________ 447
2. 3. Efectele uzucapiunii___________________________________ 453
2. 4. Uzucapiunea în regimul de carte funciară reglementat de
Decretul-lege nr. 115/1938 ______________________________ 455
§3. Uzucapiunea în noul Cod civil _______________________________ 457
3. 1. Uzucapiunea imobiliară extratabulară _____________________ 457
3. 2. Uzucapiunea imobiliară tabulară _________________________ 461
3. 3. Dispoziţii comune aplicabile uzucapiunii imobiliare
extratabulare şi celei tabulare ____________________________ 463
3. 4. Uzucapiunea bunurilor mobile ___________________________ 465
Secţiunea a 4-a. Dobândirea proprietăţii bunurilor mobile
prin posesia de bună-credinţă ________________________________ 467
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 467
§2. Condiţiile dobândirii dreptului de proprietate asupra bunurilor
mobile prin posesia de bună-credinţă _________________________ 471
§3. Situaţia dobândirii bunului mobil pierdut ori furat _________________ 475
§4. Probleme privitoare la aplicarea art. 937 C. civ. _________________ 478
Secţiunea a 5-a. Dobândirea proprietăţii fructelor de către posesorul
de bună-credinţă __________________________________________ 480
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 480
§2. Condiţiile şi justificarea dobândirii fructelor de către posesorul
de bună-credinţă. Situaţia posesorului de rea-credinţă ____________ 482
Secţiunea a 6-a. Ocupaţiunea, tradiţiunea şi hotărârea judecătorească __ 488
§1. Ocupaţiunea ____________________________________________ 488
§2. Tradiţiunea (predarea materială) ca mod de dobândire a
drepturilor reale __________________________________________ 491
§3. Hotărârea judecătorească, mod de dobândire a drepturilor reale ____ 492
Capitolul al XI-lea. Publicitatea dobândirii drepturilor reale
imobiliare _______________________________________________ 495
Secţiunea 1. Consideraţii generale ______________________________ 495
Secţiunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliară _________ 496
§1. Sistemul de publicitate imobiliară al transcripţiunilor şi
inscripţiunilor ____________________________________________ 501
§2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciară _________________ 502
Secţiunea a 3-a. Publicitatea imobiliară în sistemul Legii nr. 7/1996 _____ 505
Secţiunea a 4-a. Publicitatea imobiliară în sistemul noului Cod civil _____ 525
§1. Consideraţii generale ______________________________________ 525
§2. Înscrierea drepturilor tabulare _______________________________ 526
§3. Notarea în cartea funciară a unor drepturi, fapte şi
raporturi juridice__________________________________________ 535
§4. Rectificarea înscrierilor de carte funciară_______________________ 536
Index _______________________________________________________ 543

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0395 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.