Curs de drept civil. Partea generala. Editia a 3-a - Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu

Curs de drept civil. Partea generala. Editia a 3-a - Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu
Preț: 100,00 lei
Disponibilitate: în stoc la furnizor
ISBN: 978-606-678-803-8
Editura:
Anul publicării: 2023
Pagini: 504

DESCRIERE

Curs de drept civil. Partea generala. Editia a 3-a - Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu
 
... pe 1 octombrie 2021, s-au implinit zece ani de la intrarea in vigoare a noului Cod civil roman. Initial, pentru acest moment, aveam in vedere publicarea unei lucrari mai ample, la acelasi nivel de complexitate ca si mai vechea noastra carte Drept civil. Partea generala. Persoanele, scrisa sub imperiul Codului civil de la 1864. Finalizarea intregului proiect va mai dura, probabil, inca un an, motiv pentru care am acceptat propunerea Editurii Hamangiu de a publica materia analizata pana in prezent – Partea generala sub forma unei noi editii, revizuite si adaugite, a Cursului de drept civil. Partea generala.
 
Publicat initial in noiembrie 2011 – fiind, de altfel, si primul curs de drept civil tiparit dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil – si reeditat apoi in octombrie 2012, Cursul de drept civil. Partea generala s-a bucurat de un succes constant si oarecum neasteptat, fata de proiectiile noastre la vremea respectiva. Cartea continua sa fie solicitata in cateva mii de exemplare anual, fapt care ne-a convins de utilitatea si importanta abordarii clare si succinte a materiei, mai ales pentru studentii de anul I, care iau prima data contact cu substanta dreptului civil.
 
Totusi, pe langa analiza modificarilor legislative intervenite in ultimii 10 ani, noua editie cuprinde numeroase explicatii si exemple, utile studentilor in procesul de invatare. De asemenea, este completata cu spete recente din practica judiciara si cu trimiteri la deciziile obligatorii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala, relevante pentru institutiile studiate. Am pastrat in finalul cartii si anexa cu testele tip grile si mini-spete (trei variante de raspuns, cu unul sau doua raspunsuri corecte), necesare celor care se pregatesc pentru examene si doresc sa-si verifice cunostintele, revizuind testele existente si adaugand peste 100 de teste noi.
 
Acest mod de tratare a materiei are in vedere o dubla utilitate: cursul este conceput, desigur, pentru studenti, insa exemplele practice, culese din toate institutiile noului Cod civil, jurisprudenta selectata, discutiile pe marginea unor texte mai putin clare ale codului si propunerile pe care le facem pentru aplicarea in practica a acestor texte, precum si corelatiile cu legea procesuala civila in vigoare sunt, de fapt, gandite si scrise aici in primul rand pentru practicieni. Prof. univ. dr. Gabriel BOROI

CUPRINS:

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL ______ 1
Secţiunea I. Definiţia, rolul şi principiile dreptului civil _________________ 1
1. Definiţia dreptului civil _____________________________________ 1
1. 1. Înţelesurile expresiei „drept civil” ________________________ 1
1. 2. Definiţia dreptului civil, ca ramură de drept ________________ 1
1. 3. Explicarea definiţiei dreptului civil, ca ramură de drept _______ 1
2. Rolul dreptului civil ________________________________________ 4
3. Principiile dreptului civil ____________________________________ 5
3. 1. Categorii de principii ale dreptului civil ____________________ 5
3. 2. Principiile generale ale dreptului civil _____________________ 6
4. Delimitarea dreptului civil __________________________________ 7
4. 1. Criteriile delimitării____________________________________ 7
4. 2. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept ___________ 8
Secţiunea a II‑a. Normele de drept civil ____________________________ 10
1. Izvoarele (sursele) dreptului civil ____________________________ 10
1. 1. Noţiune ____________________________________________ 10
1. 2. Legea (actele normative) ______________________________ 11
1. 3. Uzanţele ___________________________________________ 12
1. 4. Principiile generale ale dreptului ________________________ 13
1. 5. Precizări privind morala şi jurisprudenţa __________________ 13
2. Clasificarea normelor de drept civil __________________________ 15
2. 1. Norme juridice civile dispozitive şi norme juridice
civile imperative ______________________________________ 15
2. 2. Norme juridice civile de ordine publică şi norme juridice
civile de ordine privată _________________________________ 16
2. 3. Norme juridice civile generale şi norme juridice civile
speciale _____________________________________________ 17
3. Aplicarea legii civile (aplicarea normelor de drept civil) __________ 18
3. 1. Aplicarea legii civile în timp ____________________________ 18
3. 1. 1. Precizări introductive _____________________________ 18
3. 1. 2. Aspecte generale privind principiul neretroactivităţii
legii civile _________________________________________ 18
3. 1. 3. Aspecte generale privind aplicarea imediată a legii
civile noi şi ultraactivitatea legii vechi __________________ 20
3. 1. 4. Criteriul neretroactivităţii. Facta praeterita,
facta pendentia, facta futura _________________________ 23
3. 1. 5. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009 _____________ 25
3. 2. Aplicarea legii civile în spaţiu ___________________________ 42
3. 3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor __________________ 43
4. Interpretarea normelor de drept civil ________________________ 43
4. 1. Noţiunea şi necesitatea interpretării normelor de drept
civil ________________________________________________ 43
4. 2. Clasificarea interpretării normelor de drept civil ____________ 46
4. 2. 1. Interpretarea oficială, interpretarea jurisdicţională şi
interpretarea neoficială _____________________________ 46
4. 2. 2. Interpretarea literală, interpretarea extensivă şi
interpretarea restrictivă _____________________________ 47
4. 2. 3. Interpretarea gramaticală, interpretarea sistematică,
interpretarea istorico‑teleologică, interpretarea logică şi
interpretarea prin analogie ___________________________ 49
4. 2. 3. 1. Interpretarea gramaticală _____________________ 49
4. 2. 3. 2. Interpretarea sistematică ______________________ 50
4. 2. 3. 3. Interpretarea istorico‑teleologică _______________ 51
4. 2. 3. 4. Interpretarea logică __________________________ 51
4. 2. 3. 5. Metoda analogiei ____________________________ 56
CAPITOLUL AL II‑LEA. RAPORTUL JURIDIC CIVIL ____________________ 58
Secţiunea I. Consideraţii generale privind raportul juridic civil __________ 58
1. Noţiunea şi caracterele raportului juridic civil __________________ 58
1. 1. Noţiunea şi enumerarea caracterelor ____________________ 58
1. 2. Caracterul social al raportului juridic civil _________________ 58
1. 3. Caracterul voliţional al raportului juridic civil ______________ 59
1. 4. Caracterul de raport juridic în care părţile au poziţia
de egalitate juridică ___________________________________ 59
2. Structura raportului juridic civil _____________________________ 59
3. Izvoarele raportului juridic civil concret _______________________ 60
3. 1. Definiţia izvorului raportului juridic civil concret ____________ 60
3. 2. Corelaţia dintre norma juridică, raportul juridic civil abstract,
raportul juridic civil concret şi izvorul raportului juridic
civil concret _________________________________________ 60
3. 3. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice civile concrete ____ 60
Secţiunea a II‑a. Conţinutul raportului juridic civil ___________________ 62
1. Consideraţii generale _____________________________________ 62
2. Dreptul subiectiv civil _____________________________________ 63
2. 1. Definiţie ___________________________________________ 63
2. 2. Clasificarea drepturilor subiective civile __________________ 63
2. 2. 1. Drepturi subiective civile absolute şi drepturi
subiective civile relative _____________________________ 63
2. 2. 2. Drepturi subiective civile nepatrimoniale şi drepturi
subiective civile patrimoniale (drepturi reale şi
drepturi de creanţă) ________________________________ 64
2. 2. 3. Drepturi subiective civile principale şi drepturi
subiective civile accesorii ____________________________ 67
2. 2. 4. Drepturi subiective civile pure şi simple şi drepturi
subiective civile afectate de modalităţi _________________ 71
2. 3. Exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept _____ 73
3. Obligaţia civilă___________________________________________ 75
3. 1. Noţiune ____________________________________________ 75
3. 2. Elementele raportului juridic obligaţional _________________ 76
3. 3. Izvoarele obligaţiei civile ______________________________ 76
3. 4. Clasificarea obligaţiilor civile ___________________________ 77
3. 4. 1. Obligaţii de a da, obligaţii de a face şi obligaţii
de a nu face _______________________________________ 77
3. 4. 2. Obligaţii civile pozitive şi obligaţii civile negative _______ 78
3. 4. 3. Obligaţii de rezultat şi obligaţii de mijloace ____________ 79
3. 4. 4. Obligaţii civile obişnuite, obligaţii scriptae in rem
şi obligaţii propter rem ______________________________ 81
3. 4. 5. Obligaţii civile perfecte şi obligaţii civile imperfecte _____ 82
3. 4. 6. Alte clasificări ___________________________________ 83
Secţiunea a III‑a. Obiectul raportului juridic civil. Bunurile _____________ 84
1. Definiţia obiectului raportului juridic civil _____________________ 84
2. Bunurile _______________________________________________ 85
2. 1. Noţiune. Corelaţia dintre bunuri şi patrimoniu _____________ 85
2. 2. Clasificarea bunurilor _________________________________ 86
2. 2. 1. Bunuri imobile şi bunuri mobile_____________________ 86
2. 2. 2. Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase
din circuitul civil ___________________________________ 89
2. 2. 3. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile ________________ 89
2. 2. 4. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile _______ 92
2. 2. 5. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere ________________ 93
2. 2. 6. Bunuri corporale şi bunuri incorporale _______________ 94
2. 2. 7. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile_________________ 96
2. 2. 8. Bunuri principale şi bunuri accesorii _________________ 96
2. 2. 9. Alte clasificări ale bunurilor ________________________ 98
Secţiunea a IV‑a. Noţiuni generale privind părţile raportului
juridic civil _______________________________________________ 102
1. Categoriile subiectelor de drept civil ________________________ 102
2. Determinarea, pluralitatea şi schimbarea subiectelor
raportului juridic civil____________________________________ 102
2. 1. Determinarea subiectelor raportului juridic civil ___________ 102
2. 2. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil _____________ 103
2. 2. 1. Precizări prealabile ______________________________ 103
2. 2. 2. Pluralitatea subiectelor în cazul raporturilor reale _____ 104
2. 2. 3. Pluralitatea subiectelor în cazul raporturilor
de creanţă _______________________________________ 105
2. 2. 3. 1. Obligaţia divizibilă __________________________ 106
2. 2. 3. 2. Obligaţia solidară ___________________________ 107
2. 2. 3. 3. Obligaţia indivizibilă _________________________ 109
2. 2. 3. 4. Comparaţie între obligaţia solidară şi obligaţia
indivizibilă ____________________________________ 110
2. 3. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil ____________ 111
2. 3. 1. Precizări introductive ____________________________ 111
2. 3. 2. Schimbarea persoanei subiectului activ al raportului
juridic obligaţional (schimbarea creditorului)____________ 112
2. 3. 3. Schimbarea persoanei subiectului pasiv al raportului
juridic obligaţional (schimbarea debitorului) ____________ 115
3. Aspecte generale privind capacitatea civilă ___________________ 119
3. 1. Noţiune ___________________________________________ 119
3. 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice _____________________ 119
3. 2. 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice ___________ 119
3. 2. 2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice ___________ 120
3. 3. Capacitatea civilă a persoanei juridice ___________________ 121
3. 3. 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice _________ 121
3. 3. 2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice _________ 123
CAPITOLUL AL III‑LEA. ACTUL JURIDIC CIVIL ______________________ 124
Secţiunea I. Definiţia şi clasificarea actelor juridice civile _____________ 124
1. Definiţia actului juridic civil _______________________________ 124
2. Clasificarea actelor juridice civile ___________________________ 124
2. 1. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale şi
acte juridice plurilaterale ______________________________ 125
2. 2. Acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice cu titlu gratuit ___ 127
2. 3. Acte juridice constitutive, acte juridice translative
şi acte juridice declarative _____________________________ 130
2. 4. Acte juridice de conservare, acte juridice de administrare
şi acte juridice de dispoziţie ____________________________ 131
2. 5. Acte juridice consensuale, acte juridice solemne
(formale) şi acte juridice reale __________________________ 133
2. 6. Acte juridice patrimoniale şi acte juridice nepatrimoniale ___ 134
2. 7. Acte juridice civile cu executare dintr‑o dată şi acte
juridice civile cu executare continuă sau succesivă __________ 135
2. 8. Acte juridice civile principale şi acte juridice civile accesorii __137
2. 9. Acte juridice civile strict personale şi acte juridice
civile care pot fi încheiate şi prin reprezentant _____________ 137
2. 10. Acte juridice civile între vii şi acte juridice civile
pentru cauză de moarte _______________________________ 138
2. 11. Acte juridice civile subiective şi acte juridice civile
condiţie ____________________________________________ 138
2. 12. Acte juridice civile pure şi simple şi acte juridice
civile afectate de modalităţi ____________________________ 139
2. 13. Acte juridice civile cauzale şi acte juridice civile abstracte __ 140
2. 14. Acte juridice civile numite şi acte juridice civile nenumite __ 140
Secţiunea a II‑a. Condiţiile actului juridic civil ______________________ 141
Subsecţiunea I. Noţiunea şi clasificarea condiţiilor actului juridic civil ___ 141
1. Noţiune _______________________________________________ 141
2. Clasificarea condiţiilor actului juridic civil ____________________ 142
Subsecţiunea a II‑a. Capacitatea de a încheia actul juridic civil ________ 143
1. Noţiune _______________________________________________ 143
2. Regula (principiul) capacităţii de a încheia acte juridice
şi excepţia incapacităţii __________________________________ 143
Subsecţiunea a III‑a. Consimţământul ____________________________ 146
1. Noţiune şi aspecte generale _______________________________ 146
2. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică. Principiile
voinţei juridice _________________________________________ 148
2. 1. Precizări introductive ________________________________ 148
2. 2. Principiile voinţei juridice _____________________________ 149
2. 2. 1. Principiul libertăţii de voinţă (libertăţii actelor
juridice) _________________________________________ 149
2. 2. 2. Principiul voinţei reale ___________________________ 151
3. Cerinţele valabilităţii consimţământului______________________ 153
3. 1. Precizări introductive ________________________________ 153
3. 2. Consimţământul să provină de la o persoană cu
discernământ _______________________________________ 153
3. 3. Consimţământul să fie exprimat cu intenţia de a produce
efecte juridice (animo contrahendi negotii) _______________ 155
3. 4. Consimţământul să fie liber, adică să nu fie alterat de
vreun viciu de consimţământ ___________________________ 156
4. Eroarea _______________________________________________ 157
4. 1. Noţiune ___________________________________________ 157
4. 2. Clasificare _________________________________________ 157
4. 2. 1. Eroarea esenţială şi eroarea neesenţială _____________ 157
4. 2. 2. Eroarea de fapt şi eroarea de drept _________________ 160
4. 2. 3. Eroarea scuzabilă şi eroarea nescuzabilă _____________ 161
4. 3. Structura şi proba erorii esenţiale ______________________ 162
4. 4. Cerinţele erorii pentru a fi viciu de consimţământ _________ 162
4. 5. Sancţiune _________________________________________ 163
5. Dolul _________________________________________________ 165
5. 1. Noţiune ___________________________________________ 165
5. 2. Structura dolului ____________________________________ 166
5. 3. Cerinţele dolului ____________________________________ 167
5. 4. Sancţiune _________________________________________ 168
5. 5. Proba dolului ______________________________________ 169
6. Violenţa _______________________________________________ 169
6. 1. Noţiune ___________________________________________ 169
6. 2. Clasificare _________________________________________ 170
6. 3. Structura violenţei __________________________________ 170
6. 4. Cerinţele violenţei __________________________________ 171
6. 5. Sancţiune _________________________________________ 173
6. 6. Proba violenţei _____________________________________ 174
7. Leziunea ______________________________________________ 174
7. 1. Noţiune ___________________________________________ 174
7. 2. Structura leziunii____________________________________ 174
7. 3. Domeniul de aplicare ________________________________ 175
7. 4. Sancţiune _________________________________________ 177
8. Comparaţie între viciile de consimţământ ____________________ 178
Subsecţiunea a IV‑a. Obiectul actului juridic civil ___________________ 180
1. Noţiune _______________________________________________ 180
2. Cerinţele valabilităţii obiectului actului juridic civil _____________ 181
2. 1. Enumerarea cerinţelor valabilităţii obiectului actului
juridic civil__________________________________________ 181
2. 2. Obiectul să fie determinat sau determinabil ______________ 181
2. 3. Obiectul să fie licit __________________________________ 182
2. 4. Obiectul să existe ___________________________________ 183
2. 5. Obiectul să fie posibil ________________________________ 184
2. 6. Obiectul să fie în circuitul civil _________________________ 185
2. 7. Obiectul să fie o faptă personală a celui care se obligă ______ 185
2. 8. Existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare
ori a altei cerinţe prevăzute de lege______________________ 186
Subsecţiunea a V‑a. Cauza (scopul) actului juridic civil _______________ 187
1. Noţiune _______________________________________________ 187
2. Cerinţele valabilităţii cauzei actului juridic civil ________________ 188
2. 1. Enumerarea cerinţelor valabilităţii cauzei actului
juridic civil__________________________________________ 188
2. 2. Cauza să existe _____________________________________ 189
2. 3. Cauza să fie licită ___________________________________ 189
2. 4. Cauza să fie morală__________________________________ 191
3. Proba cauzei ___________________________________________ 191
Subsecţiunea a VI‑a. Forma actului juridic civil _____________________ 192
1. Consideraţii generale ____________________________________ 192
1. 1. Noţiunea de formă a actului juridic civil _________________ 192
1. 2. Principiul consensualismului __________________________ 192
1. 3. Clasificarea condiţiilor de formă ale actului juridic civil _____ 193
2. Forma ad validitatem ____________________________________ 193
3. Forma ad probationem ___________________________________ 199
4. Forma pentru opozabilitate faţă de terţi
(ad opposabilitatem) ____________________________________ 201
Subsecţiunea a VII‑a. Modalităţile actului juridic civil________________ 203
1. Termenul ______________________________________________ 203
1. 1. Noţiune ___________________________________________ 203
1. 2. Clasificare _________________________________________ 203
1. 2. 1. Termen suspensiv şi termen extinctiv _______________ 203
1. 2. 2. Termen în favoarea debitorului, termen în favoarea
creditorului şi termen în favoarea ambelor părţi _________ 204
1. 2. 3. Termen voluntar (convenţional), termen legal
şi termen jurisdicţional _____________________________ 204
1. 2. 4. Termen cu scadenţă certă şi termen cu scadenţă
incertă __________________________________________ 206
1. 3. Efecte ____________________________________________ 206
1. 3. 1. Precizări introductive ____________________________ 206
1. 3. 2. Efectele termenului suspensiv _____________________ 206
1. 3. 3. Efectele termenului extinctiv ______________________ 210
2. Condiţia_______________________________________________ 210
2. 1. Noţiune ___________________________________________ 210
2. 2. Clasificare _________________________________________ 211
2. 2. 1. Condiţie suspensivă şi condiţie rezolutorie ___________ 211
2. 2. 2. Condiţie cazuală, condiţie mixtă şi condiţie
potestativă ______________________________________ 212
2. 2. 3. Condiţie pozitivă şi condiţie negativă _______________ 213
2. 2. 4. Alte clasificări __________________________________ 215
2. 3. Efectele condiţiei ___________________________________ 215
2. 3. 1. Aspecte generale _______________________________ 215
2. 3. 2. Efectele condiţiei suspensive ______________________ 216
2. 3. 3. Efectele condiţiei rezolutorii ______________________ 218
2. 4. Comparaţie între termen şi condiţie ____________________ 219
3. Sarcina _______________________________________________ 220
3. 1. Noţiune ___________________________________________ 220
3. 2. Clasificare _________________________________________ 220
3. 3. Efecte ____________________________________________ 221
3. 4. Comparaţie între condiţie şi sarcină_____________________ 222
Secţiunea a III‑a. Efectele actului juridic civil _______________________ 223
1. Consideraţii generale referitoare la efectele actului
juridic civil ____________________________________________ 223
1. 1. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil ________________ 223
1. 2. Determinarea efectelor actului juridic civil _______________ 223
1. 3. Noţiunea şi enumerarea principiilor efectelor actului
juridic civil__________________________________________ 225
2. Principiul forţei obligatorii ________________________________ 226
2. 1. Noţiune şi justificare_________________________________ 226
2. 2. Excepţii ___________________________________________ 227
3. Irevocabilitatea efectelor actului juridic civil __________________ 237
3. 1. Noţiune şi justificare_________________________________ 237
3. 2. Excepţii ___________________________________________ 237
4. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil ______________ 243
4. 1. Noţiune şi justificare_________________________________ 243
4. 2. Principiul relativităţii şi opozabilitatea faţă de terţi
a actului juridic ______________________________________ 244
4. 3. Noţiunile de parte, terţ şi având‑cauză __________________ 245
4. 4. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor actului
juridic civil__________________________________________ 249
4. 5. Excepţii de la opozabilitatea actului juridic civil____________ 255
5. Reprezentarea în actul juridic civil __________________________ 256
5. 1. Noţiune ___________________________________________ 256
5. 2. Clasificarea reprezentării _____________________________ 257
5. 3. Forma împuternicirii _________________________________ 258
5. 4. Condiţiile reprezentării _______________________________ 259
5. 5. Efectele reprezentării. Consecinţele lipsei ori depăşirii
împuternicirii de a reprezenta __________________________ 263
5. 6. Încetarea reprezentării _______________________________ 266
5. 7. Reprezentarea frauduloasă ___________________________ 268
Secţiunea a IV‑a. Nulitatea actului juridic civil _____________________ 268
1. Noţiuni generale ________________________________________ 268
1. 1. Definiţia nulităţii ____________________________________ 268
1. 2. Funcţiile nulităţii ____________________________________ 271
1. 3. Concepţia despre nulitate ____________________________ 271
1. 4. Clasificarea nulităţilor actului juridic civil_________________ 272
1. 4. 1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă ______________ 272
1. 4. 2. Nulitatea parţială şi nulitatea totală ________________ 273
1. 4. 3. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală _______________ 275
1. 4. 4. Nulităţi de fond şi nulităţi de formă _________________ 275
1. 4. 5. Nulităţi amiabile, nulităţi judiciare şi nulităţi de
drept. Clauzele considerate nescrise __________________ 275
1. 5. Delimitarea nulităţii de alte sancţiuni de drept civil
(de alte cauze de ineficacitate a actului juridic)_____________ 281
1. 5. 1. Nulitatea şi rezoluţiunea _________________________ 281
1. 5. 2. Nulitatea şi rezilierea ____________________________ 283
1. 5. 3. Nulitatea şi revocarea ___________________________ 284
1. 5. 4. Nulitatea şi caducitatea __________________________ 284
1. 5. 5. Nulitatea şi inopozabilitatea ______________________ 286
1. 5. 6. Nulitatea şi reducţiunea __________________________ 286
2. Cauzele de nulitate ______________________________________ 288
2. 1. Precizări introductive ________________________________ 288
2. 2. Cauzele de nulitate absolută __________________________ 289
2. 3. Cauzele de nulitate relativă ___________________________ 294
3. Regimul juridic al nulităţii _________________________________ 296
3. 1. Precizări introductive ________________________________ 296
3. 2. Regimul juridic al nulităţii absolute _____________________ 296
3. 2. 1. Enumerarea regulilor care guvernează regimul
juridic al nulităţii absolute___________________________ 296
3. 2. 2. Nulitatea absolută poate fi invocată de oricine
are interes, de instanţă, de procuror sau de alte
organe prevăzute de lege ___________________________ 297
3. 2. 3. Nulitatea absolută este imprescriptibilă extinctiv ______ 299
3. 2. 4. Nulitatea absolută, în principiu, nu poate
fi acoperită prin confirmare _________________________ 299
3. 3. Regimul juridic al nulităţii relative ______________________ 301
3. 3. 1. Enumerarea regulilor care guvernează regimul
juridic al nulităţii relative ___________________________ 301
3. 3. 2. Nulitatea relativă poate fi invocată, în principiu,
numai de persoana interesată _______________________ 301
3. 3. 3. Nulitatea relativă este prescriptibilă pe cale
de acţiune şi, ca regulă, imprescriptibilă pe cale
de excepţie ______________________________________ 303
3. 3. 4. Nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare
expresă ori tacită __________________________________ 303
3. 4. Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută
şi nulitatea relativă ___________________________________ 307
4. Efectele nulităţii ________________________________________ 307
4. 1. Consideraţii generale ________________________________ 307
4. 1. 1. Noţiunea de efecte ale nulităţii ____________________ 307
4. 1. 2. Enumerarea principiilor efectelor nulităţii ____________ 309
4. 2. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii _______________ 310
4. 2. 1. Noţiune ______________________________________ 310
4. 2. 2. Excepţii _______________________________________ 310
4. 3. Principiul restabilirii situaţiei anterioare prin restituirea
prestaţiilor (restitutio in integrum) ______________________ 311
4. 3. 1. Noţiune_______________________________________ 311
4. 3. 2. Aspecte procesuale _____________________________ 311
4. 3. 3. Excepţii de la principiul restitutio in integrum _________ 312
4. 3. 4. Modalităţi de restituire __________________________ 315
4. 4. Principiul desfiinţării actului subsecvent ca urmare
a anulării actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur ius
accipientis) _________________________________________ 316
4. 4. 1. Noţiune şi justificare ____________________________ 316
4. 4. 2. Excepţii _______________________________________ 318
4. 5. Cazurile care înlătură principiul quod nullum est,
nullum producit effectum ______________________________ 323
4. 5. 1. Precizări prealabile ______________________________ 323
4. 5. 2. Conversiunea actului juridic _______________________ 323
4. 5. 3. Error communis facit ius__________________________ 326
4. 5. 4. Principiul răspunderii civile delictuale _______________ 326
CAPITOLUL AL IV‑LEA. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ ŞI DECĂDEREA _____ 328
Secţiunea I. Consideraţii generale referitoare la prescripţia
extinctivă _______________________________________________ 328
1. Definiţia şi reglementarea prescripţiei extinctive ______________ 328
2. Natura juridică a prescripţiei extinctive ______________________ 329
3. Caracterul normelor care reglementează prescripţia
extinctivă _____________________________________________ 329
4. Invocarea prescripţiei extinctive ___________________________ 331
5. Efectul prescripţiei extinctive ______________________________ 332
5. 1. Noţiune şi consecinţe ________________________________ 332
5. 2. Principiile efectului prescripţiei extinctive ________________ 334
6. Delimitarea prescripţiei extinctive __________________________ 337
6. 1. Prescripţia extinctivă şi uzucapiunea ____________________ 337
6. 2. Prescripţia extinctivă şi termenul, ca modalitate
a actului juridic ______________________________________ 337
6. 3. Prescripţia extinctivă şi decăderea ______________________ 338
Secţiunea a II‑a. Domeniul prescripţiei extinctive ___________________ 339
1. Noţiune _______________________________________________ 339
2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor
patrimoniale __________________________________________ 339
2. 1. Regula şi excepţia __________________________________ 339
2. 2. Prescripţia extinctivă şi drepturile de creanţă _____________ 340
2. 3. Prescripţia extinctivă şi drepturile reale accesorii __________ 340
2. 4. Prescripţia extinctivă şi drepturile reale principale _________ 340
3. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor
nepatrimoniale ________________________________________ 343
3. 1. Principiul imprescriptibilităţii drepturilor
nepatrimoniale ______________________________________ 343
3. 2. Excepţii de la principiul imprescriptibilităţii drepturilor
nepatrimoniale ______________________________________ 344
4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripţiei
extinctive _____________________________________________ 344
4. 1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excepţiei
(a apărării de fond) ___________________________________ 344
4. 2. Acţiunea în constatare _______________________________ 347
4. 3. Acţiunile mixte _____________________________________ 348
4. 4. Dualitatea de acţiuni ________________________________ 349
4. 5. Drepturile potestative (secundare) _____________________ 350
4. 6. Acţiunea în repararea (compensarea) prejudiciului moral ___ 351
4. 7. Acţiunea în restituirea prestaţiilor executate în baza
unui act juridic civil desfiinţat, desfăcut sau ale cărui
obligaţii au devenit imposibil de executat _________________ 351
4. 8. Acţiunea în restituire întemeiată pe plata nedatorată
şi alte acţiuni în restituire______________________________ 352
4. 9. Acţiunile în materie de carte funciară ___________________ 353
4. 10. Prescripţia extinctivă în materie succesorală _____________ 354
4. 11. Alte acţiuni în justiţie _______________________________ 358
Secţiunea a III‑a. Termenele de prescripţie extinctivă ________________ 359
1. Noţiune şi clasificare_____________________________________ 359
2. Termenul general de prescripţie extinctivă ___________________ 360
3. Termene speciale de prescripţie extinctivă ___________________ 362
Secţiunea a IV‑a. Cursul prescripţiei extinctive _____________________ 366
Subsecţiunea I. Începutul prescripţiei extinctive ____________________ 366
1. Regula generală privind începutul prescripţiei extinctive ________ 366
2. Reguli speciale privind începutul prescripţiei extinctive _________ 366
2. 1. Ipoteza dreptului la acţiunea în executarea obligaţiilor
de a da sau de a face _________________________________ 366
2. 2. Ipoteza dreptului la acţiunea în restituirea prestaţiilor ______ 368
2. 3. Ipoteza dreptului la acţiunea în executarea prestaţiilor
succesive___________________________________________ 368
2. 4. Ipoteza dreptului la acţiunea în materia asigurărilor
contractuale ________________________________________ 369
2. 5. Ipoteza dreptului la acţiunea în repararea pagubei
cauzate printr‑o faptă ilicită şi cazuri asimilate _____________ 369
2. 6. Ipoteza dreptului la acţiunea în anularea actului juridic _____ 373
2. 7. Ipoteza dreptului la acţiunea în răspundere pentru
vicii aparente _______________________________________ 377
2. 8. Ipoteza dreptului la acţiunea în răspundere pentru
vicii ascunse ________________________________________ 377
2. 9. Alte reguli speciale privind începutul prescripţiei
extinctive __________________________________________ 380
Subsecţiunea a II‑a. Suspendarea prescripţiei extinctive _____________ 383
1. Noţiune. Justificare ______________________________________ 383
2. Cauzele de suspendare ___________________________________ 384
2. 1. Cauzele generale de suspendare _______________________ 384
2. 2. Cauzele speciale de suspendare________________________ 389
3. Efectele suspendării _____________________________________ 390
3. 1. Efectul general _____________________________________ 390
3. 2. Efectul special ______________________________________ 391
3. 3. Beneficiul şi extinderea efectului suspendării _____________ 391
Subsecţiunea a III‑a. Întreruperea prescripţiei extinctive _____________ 392
1. Noţiune. Justificare ______________________________________ 392
2. Cauzele de întrerupere ___________________________________ 393
3. Efectele întreruperii _____________________________________ 400
4. Beneficiul şi extinderea efectului întreruptiv __________________ 401
Subsecţiunea a IV‑a. Repunerea în termenul de prescripţie
extinctivă _______________________________________________ 401
1. Noţiune. Justificare ______________________________________ 401
2. Domeniul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă ________ 402
3. Termenul pentru repunerea în termenul de prescripţie
extinctivă _____________________________________________ 403
4. Efectul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă __________ 403
Subsecţiunea a V‑a. Împlinirea prescripţiei extinctive ________________ 404
1. Precizări prealabile ______________________________________ 404
2. Regulile de stabilire a momentului împlinirii prescripţiei
extinctive _____________________________________________ 405
Secţiunea a V‑a. Decăderea ____________________________________ 406
1. Noţiune. Clasificarea termenelor de decădere ________________ 406
2. Domeniul de aplicare ____________________________________ 407
3. Regimul juridic al termenelor de decădere ___________________ 411
4. Efectele decăderii _______________________________________ 413
TESTE‑GRILĂ _________________________________________________ 415
RĂSPUNSURI _________________________________________________ 477
 
 
 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0391 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.